Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

Czy upadłość przerywa bieg terminu przedawnienia?

Czy upadłość przerywa bieg terminu przedawnienia?

Zdarza się, że w wyniku sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, dochodzi do jego upadłości. W takiej sytuacji pojawiają się liczne problemy związane z wierzycielami, w tym również kwestia terminu przedawnienia zobowiązań. Czy upadłość firmy faktycznie przerywa bieg terminu przedawnienia? Odpowiedź na to pytanie staje się coraz ważniejsza, dlatego w niniejszym artykule postaramy się rzetelnie i jasno przedstawić to zagadnienie.

Spis Treści

1. Czy upadłość może wpłynąć na termin przedawnienia w Polsce?

Upadłość w Polsce a termin przedawnienia

Upadłość to proces, w którym dłużnik jest w stanie trwale uregulować swoje długi. W tym czasie wierzyciele zgłaszają swoje roszczenia, a mienie dłużnika zostaje poddane likwidacji w celu spłaty długów. Czy termin przedawnienia wpłynie na ten proces? W Polsce termin przedawnienia ustawowego wynosi zazwyczaj 3, 6 lub 10 lat, w zależności od rodzaju roszczenia. Jednakże, upadłość może wpłynąć na termin przedawnienia, ponieważ proces ten jest ściśle powiązany z okresem przedawnienia.

Głównym celem upadłości jest spłata długów, którą zapewnia mienie upadłego. Wierzyciele składają swoje roszczenia przed upadłością, w celu ich uznania w trakcie procesu. Złożenie wniosku o upadłość jednak zatrzymuje termin przedawnienia w stosunku do tych roszczeń. Oznacza to, że jeśli wierzyciel składa roszczenie przed terminem przedawnienia, ale po złożeniu wniosku o upadłość, termin przedawnienia zostanie zatrzymany i zacznie ponownie, gdy upadłość zostanie zakończona.

2. Podstawowe informacje dotyczące terminu przedawnienia

W Polsce wszelkie roszczenia przedawniają się w sposób uregulowany w ustawie. Termin przedawnienia oznacza przeterminowanie roszczeń, czyli utratę prawa do dochodzenia swojego interesu na drodze postępowania sądowego. Podstawową rolą przedawnienia jest ochrona dłużnika od pozwów o roszczenia zbyt odległe w czasie.

Warto wiedzieć, jakie terminy przedawnienia stosuje się w Polsce – najczęściej obowiązujące to 3, 6 i 10 lat w zależności od charakteru wierzytelności. W przypadku niektórych roszczeń, w szczególności alimentów czy odszkodowań, terminy przedawnienia są bardziej restrykcyjne. Wraz z upływem terminu przedawnienia, roszczenie staje się niewypłacalne, a osoba, która zalega z regulacją długu, nie może już być zmuszona do zapłaty. Warto jednak pamiętać, że przedawnienie nie oznacza konieczności zaprzestania spłaty długu – wierzyciel może pociągnąć dłużnika do odpowiedzialności w celu odzyskania długu poza drogą sądową, na przykład w drodze windykacji.

 • Przedawnienie oznacza utratę prawa do postępowania sądowego.
 • Termin przedawnienia może wynosić od 3 do 10 lat.
 • Bardziej restrykcyjne terminy przedawnienia obowiązują w przypadku roszczeń o alimenty czy odszkodowania.

Jeśli zwięźle przyjrzeć się regulacjom prawomocnym w Polsce, można zauważyć, że przedawnienie może mieć różną długość w zależności od typu wierzytelności. Odstępstwa są wynikiem uznania dla różnorodnego charakteru roszczeń. W praktyce oznacza to, że upływający czas sprawia, że z długu staje się bezzasadne roszczenie, a osoba, przed którą goż roszczenia trudności w egzekwowaniu długu. Dlatego warto pamiętać o okresach przedawnienia i dokładnie rozważyć możliwość podjęcia postępowania w celu odzyskania pieniędzy.

 • Różne typy roszczeń mają różne terminy przedawnienia.
 • Rozsądne podejście to przeanalizowanie możliwości odzyskania długu przed upływem terminu przedawnienia.

3. Jakie są kategorie przedawnienia w Polsce i jakie mają konsekwencje prawne?

W Polsce istnieją trzy kategorie przedawnienia: cywilnoprawne, karnoprawne oraz administracyjne. Każda z nich ma różne konsekwencje prawne oraz czas trwania. Poniżej przedstawiam krótki opis każdej z kategorii.

 • Przedawnienie cywilnoprawne: dotyczy ono roszczeń cywilnoprawnych, takich jak spłata długu, zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych czy wykonanie zobowiązania. Termin przedawnienia wynosi 6 lat, a po upływie tego czasu dłużnik nie jest już zobowiązany do dokonania płatności. Jednakże, w niektórych przypadkach termin przedawnienia może być wydłużony np. w przypadku gdy wierzyciel próbuje dochodzić swych praw sądowo czy umowa zawiera klauzulę przedłużającą termin.
 • Przedawnienie karnoprawne: dotyczy ono odpowiedzialności za popełnione przestępstwo. Termin przedawnienia zależy od rodzaju przestępstwa oraz wynosi od 3 miesięcy do 30 lat. Po upływie tego okresu, osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa nie może być już ścigana przez organy ścigania.
 • Przedawnienie administracyjne: dotyczy ono egzekucji należności, takich jak podatki czy mandaty. Termin przedawnienia wynosi 3 lata od dnia, w którym decyzja staje się ostateczna. Po upływie tego okresu, organ podatkowy, czyli wierzyciel, nie może już egzekwować należności.

Ważne, aby znać kategorie przedawnienia oraz czas trwania dla danego rodzaju roszczeń. Wierzyciel powinien przede wszystkim podjąć właściwe kroki w celu zabezpieczenia swoich praw przed upływem terminu przedawnienia.

4. Upadłość firmy a bieg terminu przedawnienia – niejasności i kontrowersje

Upadłość firmy to niezwykle trudna sytuacja, która wymaga od wszystkich zainteresowanych podjęcia szybkich i skutecznych działań. Jednym z nich jest uwzględnienie biegu terminów przedawnienia w tym procesie. Niestety, często pojawiają się niejasności i kontrowersje związane z tym zagadnieniem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie dotyczące upadłości firmy a biegu terminu przedawnienia.

Odpowiedzi na te pytania są niezwykle istotne dla osób i firm, które borykają się z problemami finansowymi, a także dla pracowników i wierzycieli spółki mającej problemy finansowe. Skomplikowany charakter upadłości, jak również wiele kontrowersji wokół regulacji prawnych, nakazuje szczególną ostrożność oraz dyskusje specjalistów w tej dziedzinie. W mailowym przypadku wierzyciel otrzymuje specjalne powiadomienie, co do rozpoczęcia postępowania upadłościowego, z pełną informacją na temat biegu terminu przedawnienia od dnia ogłoszenia upadłości firmy. Niezwykle istotne jest, aby wierzyciele zgłosili swoje roszczenia na etapie poszukiwania inwestora lub w trakcie postępowania upadłościowego.

5. Czy termom przedawnienia w sprawach upadłościowych są inaczej traktowane niż w pozostałych sprawach cywilnych?

Według polskiego prawa, terminy przedawnienia w sprawach upadłościowych są traktowane inaczej niż w pozostałych sprawach cywilnych. W przypadku upadłości, termin przedawnienia ulega przedłużeniu, aby wszyscy wierzyciele mieli szansę na odzyskanie swoich należności w trakcie postępowania upadłościowego.

W przypadku wierzycieli indywidualnych, termin przedawnienia cechuje się elastycznością i może zostać przedłużony na maksymalnie 5 lat, jeżeli inwestycja zostanie uznana za rentowną. Natomiast termin przedawnienia dotyczący wierzytelności zabezpieczonych hipoteką przemija po upływie 10 lat bez wymagania jakiejkolwiek akcji ze strony wierzyciela. Ważne jest, aby wierzyciele upadłościowi byli świadomi zmienionych czasów przedawnienia i śledzili nieprzyznane uprawnienia do odzyskania swoich wierzytelności przed zakończeniem postępowania.

6. Co dzieje się z terminem przedawnienia w przypadku wniosku o upadłość?

W przypadku wniosku o upadłość, termin przedawnienia nie ma wpływu na proces sądowy. Oznacza to, że w przypadku przedawnienia długu, nadal istnieje możliwość złożenia wniosku o upadłość przez wierzyciela.

Wierzyciel posiada prawo do złożenia wniosku o upadłość w przeciągu trzech miesięcy od momentu, kiedy uzyskał świadomość o stanie niewypłacalności dłużnika. W przypadku gdy wierzyciel nie złoży wniosku w wyznaczonym terminie, zostanie on odrzucony przez sąd. Jednakże, każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem przed podjęciem jakichkolwiek działań w tej kwestii.

7. W jaki sposób upadłość wpływa na egzekucję dłużnika?

Upadłość ma duży wpływ na egzekucję dłużnika. Warto zwrócić uwagę na to, że wskazanie spółki w postępowaniu upadłościowym kończy wszystkie biegnące postępowania egzekucyjne i zapobiega wszczynaniu nowych. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji na temat wpływu upadłości na egzekucję dłużnika.

 • Zakaz egzekucyjny – w toku postępowania upadłościowego obowiązuje tzw. zakaz egzekucyjny. Oznacza to, że wierzyciele, którzy prowadzą egzekucję z wyrokiem sądowym, zabezpieczeniem na podstawie aktów notarialnych lub zastawem rejestrowym, nie mogą kontynuować procedury egzekucyjnej. W sytuacji, gdy upadłość została ogłoszona, należy o tym niezwłocznie zawiadomić komornika.
 • Pozajudyczną egzekucję – upadłość nie wpływa na przeprowadzenie egzekucji pozajudycznym środkiem windykacji, jakim jest np. zajęcie rachunku bankowego dłużnika.

8. Czy w przypadku upadłości przedawnienie nie dotyczy faktur?

W przypadku upadłości firmy wiele osób zadaje sobie pytanie o to, czy pojawiające się faktury i inne dokumenty przestały obowiązywać. Czy firma może uniknąć płacenia zaległych kwot na podstawie przedawnienia? Okazuje się, że odpowiedź zależy od wielu czynników, ale nie można po prostu powiedzieć, że takie rozwiązanie jest na pewno możliwe.

Po pierwsze, ważne jest, w jakim terminie wystawiono fakturę. Przepisy dotyczące przedawnienia mówią, że zaczyna ono biec z chwilą, gdy dostarczono odbiorcy fakturę, w której podano wszystkie wymagane informacje (wartość zapłaty, termin płatności, dane sprzedawcy). Jeśli wiadomo, że faktura została skutecznie doręczona, to upływ czasu nie przerywa się w przypadku bankructwa.

 • Należy zwrócić uwagę na:
 • termin wystawienia faktury wraz z ewentualnymi opóźnieniami,
 • czas dostarczenia dokumentu do rąk właściciela lub osoby na którą zostaje ona spisana,
 • ewentualnie na otrzymaną odpłatność, która stanowi wynik umowy między stronami.

Po drugie, istnieje sprawa terminów przedawnienia. W Polsce oznaczono je zazwyczaj na 5 lat, jednakże dla umów zawartych przed 9 listopada 2011 roku przepisy przewidują podręcznikowe terminy przedawnienia. Dla faktur to zazwyczaj 2 lata, ale na przykład dla niezapłaconego czynszu termin to może wynosić aż 10 lat. Dlatego także w tej kwestii należy sięgnąć do prawa i dokładnie przeanalizować, czy faktury, które chcemy odzyskać po upadłości, są jeszcze obowiązujące.

9. Jakie błędy popełniają firmy w związku z terminem przedawnienia po upadłości?

W przypadku upadłości firmy niejednokrotnie zdarza się, że terminy przedawnienia są pomijane lub nie są dokładnie określane przez przedsiębiorstwo. Niestety, popełnienie takiego błędu przez firmę może prowadzić do konsekwencji finansowych, prawnych oraz wizerunkowych, które znacznie utrudnią proces restrukturyzacji i zaprowadzenia porządku w firmie. Dlatego warto poznać najczęstsze błędy popełniane przez firmy w związku z terminem przedawnienia po upadłości.

Jednym z najczęstszych błędów jest ignorowanie terminów przedawnienia, które zostały określone w umowach czy aktach prawnych dotyczących przedsiębiorstwa. Firmy często nie zdają sobie sprawy z tego, że terminy te są ściśle określone i mają ogromny wpływ na późniejsze działania firmy. Innym błędem jest pomijanie terminów przedawnienia w postaci długów, które nie zostały uregulowane przez firmę. Pozostawienie ich bez uwagi może prowadzić do negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, utrudnienie procesu restrukturyzacji i powrotu na rynek w przyszłości.

10. Czy wypożyczyciel może dochodzić swoich praw po upadłości wypożyczającej firmy?

Wypożyczalnie oferujące samochody, sprzęt lub narzędzia z pewnością zetknęły się z sytuacją, gdy ich wypożyczający ogłosił upadłość. W takim przypadku pojawia się pytanie,

Wszystko zależy od szczegółów zawartych umów. Wypożyczyciel powinien mieć podpisany z wypożyczającym umowę wynajmu, a w niej szczegółowo określone warunki. W przypadku, gdy umowa stanowi, że wypożyczyciel zachowuje prawo własności do przedmiotu wynajmu do momentu całkowitej spłaty należności przez wypożyczającego, to wtedy wypożyczyciel będzie miał prawo do odzyskania przedmiotów i dochodzenia swoich praw, nawet po ogłoszeniu upadłości wypożyczającej firmy.

 • W przypadku braku takich klauzul w umowie, wypożyczyciel będzie musiał przystąpić do procesu upadłościowego jako wierzyciel.
 • W takim przypadku szanse na odzyskanie środków i przedmiotów wynajmu są zależne od ogólnej sytuacji finansowej wypożyczającego oraz jego posiadanych aktywów.
 • Warto jednak zaznaczyć, że wierzyciele posiadają zazwyczaj przywilej w postępowaniu upadłościowym, dzięki czemu mają pierwszeństwo przed zwykłymi wierzycielami i w ten sposób mogą zwiększyć swoje szanse na odzyskanie środków.

11. Co zrobić, gdy upłynął termin przedawnienia po upadłości podmiotu zobowiązanego?

Po upadłości podmiotu zobowiązanego przedawnienie nie przerywa biegu roszczenia.

Jeśli upłynął termin przedawnienia po upadłości zobowiązanego, można ubiegać się o odzyskanie środków z mas upadłościowej lub od innych zobowiązanych solidarnie z bankrutem.

 • W przypadku odzyskania środków z masy upadłościowej konieczne jest złożenie przez wierzyciela odpowiedniego wniosku do sądu, który to będzie rozpatrywał.
 • Jeśli chodzi o odzyskanie środków od innych solidarnych zobowiązanych, których przedawnienie jeszcze nie upłynęło, to trzeba przeprowadzić postępowanie egzekucyjne, które może prowadzić komornik sądowy.

Warto wiedzieć, że przedawnienie po upadłości podmiotu zobowiązanego nie dyskwalifikuje wierzyciela od odzyskania swojego roszczenia. Dlatego warto podejmować odpowiednie działania w celu odzyskania środków, o które się zawnioskowało.

12. Czy jest możliwe umorzenie długu po upadłości przedawnionego po terminie?

W Polsce, zgodnie z Kodeksem cywilnym, termin przedawnienia zobowiązań wynosi 3 lata (art. 118 KC). Po tym czasie dług ulega przedawnieniu, co oznacza, że wierzyciel nie może już dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Jednakże, upadłość może wpłynąć na sytuację zadłużonego. Podczas postępowania upadłościowego, można złożyć wniosek o umorzenie długu. Należy jednak pamiętać, że nie jest to zawsze możliwe, a decyzja o umorzeniu należy wyłącznie do sądu i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.

 • Umorzenie długu jest możliwe w przypadku, gdy wierzyciel nie ma już możliwości dochodzenia swoich roszczeń, a dłużnik posiada niewielkie dochody oraz mało skomplikowaną sytuację życiową.
 • W przypadku umorzenia długu, dłużnik traci konieczność spłaty swojego zobowiązania, co pozwala na rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu finansowym.

Należy jednak pamiętać, że nawet po umorzeniu długu, wpis o zadłużeniu pozostaje w systemie informacji kredytowej. Wobec tego, osoby, które ubiegają się o kredyt lub pożyczkę, mogą spotkać się z problemem w uzyskaniu pożądanej kwoty.

13. Czy anulowanie długu w związku z upadłością wpłynie na raport kredytowy?

Wpływ anulowania długu w związku z upadłością na raport kredytowy

Upadłość jest trudnym doświadczeniem i może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową na wiele sposobów. Jednym z najbardziej zauważalnych wpływów jest wpis do raportu kredytowego. Dowiedz się, jak anulowanie długu w związku z upadłością wpłynie na Twoją zdolność kredytową.

 • Jeśli zdecydujesz się na ogłoszenie upadłości, wpis pojawi się w Twoim raporcie kredytowym na okres 7 lat od daty ogłoszenia.
 • Wpis o upadłości będzie miał wpływ na Twoją zdolność kredytową, ponieważ wskazuje na fakt, że miałeś poważne problemy finansowe w przeszłości. To może zniechęcać wierzycieli do udzielania Ci kredytów, ponieważ mogą zobaczyć Cię jako ryzykownego kredytobiorcę.
 • Jednak po upływie czasu, gdy wpis o upadłości zostanie usunięty z Twojego raportu kredytowego, możesz zacząć budować na nowo swoją zdolność kredytową. Możesz zrobić to poprzez terminowe spłacanie długu i korzystanie z nowych źródeł finansowania, takich jak karty kredytowe, które są łatwiejsze do uzyskania niż tradycyjne pożyczki.

Podsumowując, anulowanie długu w związku z upadłością wpłynie na Twoją zdolność kredytową, ale niekoniecznie na zawsze. Wpisa na okres siedmiu lat po upadłości, wskazuje, że miałeś problemy finansowe, ale po upływie tego okresu, możesz zacząć budować na nowo swoją zdolność kredytową. Tak więc ważne jest, aby zacząć pracować nad poprawą swojej sytuacji finansowej już teraz.

14. Jak zachować się po ogłoszeniu upadłości i uniknąć konsekwencji przedawnienia?

Upadłość jest jednym z najtrudniejszych momentów, z którym musi zmierzyć się przedsiębiorca. Po ogłoszeniu upadłości czeka go wiele ważnych decyzji i działań, aby jak najlepiej przebrnąć przez ten trudny czas. W tym artykule omówimy kroki, które należy podjąć po ogłoszeniu upadłości, aby uniknąć konsekwencji przedawnienia.

 • Pierwszym krokiem jest przede wszystkim odnotowanie daty ogłoszenia upadłości w swoim kalendarzu.
 • Następnie należy przeprowadzić dokładną analizę swojego majątku i zobowiązań.
 • Warto rozważyć skonsultowanie się z prawnikiem, który pomoże w zrozumieniu złożonej sytuacji.
 • Ważne jest także zabezpieczenie dokumentów finansowych i księgowych.

Warto również pamiętać o kilku innych ważnych krokach, które należy podjąć po ogłoszeniu upadłości:

 • Należy działać w taki sposób, aby uniknąć dodatkowych długów i zobowiązań.
 • Należy wypełnić i złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
 • Należy zadbać o dokumentację związane z upadłością i archiwizować ją przez przynajmniej 10 lat.

Prawidłowe i odpowiedzialne zachowanie po ogłoszeniu upadłości jest kluczem do szybszego powrotu na rynek. Podjęcie odpowiednich kroków i działań pomaga w uniknięciu konsekwencji przedawnienia, a także wpływa na pozytywne odbicie wizerunku firmy oraz poprawę sytuacji finansowej.

15. Czy jest możliwe cofnięcie wyroku sądowego po upadłości spółki?

Po ogłoszeniu upadłości spółki, możliwe jest unieważnienie wyroku sądowego przez Upadłego jeśli wyrok został wydany przed ogłoszeniem upadłości i z uwagi na niekorzystne dla Spółki okoliczności, które zostały ustalone po ogłoszeniu upadłości. Jednakże, w takim przypadku, Upadły musi udowodnić, że są nowe istotne okoliczności, które przytoczone przed sądem doprowadziłyby do wydania korzystnego dla Spółki lub że wyrok był wydany wówczas, gdy wiele dni przed ogłoszeniem upadłości nastąpiła upadłość faktyczna.

Przed podjęciem decyzji o ewentualnym cofnięciu wyroku, sąd będzie badał, czy Upadły spełnił wszelkie wymogi formalne przewidziane w ustawie. Upadły powinien zatem między innymi wskazać bardzo istotne nowe fakty lub okoliczności, które są powodem wniosku, oraz powiadomić wszystkie strony postępowania o złożeniu takiego wniosku, a także przedstawić oryginał wyroku.

 • Upadły może wnioskować o unieważnienie wyroku wydanego przed ogłoszeniem upadłości z powodu:
  • nowych istotnych okoliczności,
  • przedłożenia przez niego w terminie 14 dni od złożenia wniosku o unieważnienie nowych dowodów lub okoliczności wynikających z tych dowodów,
  • rzeczywistej upadłości już przed wydaniem wyroku.

Podsumowując, cofnięcie wyroku sądowego po ogłoszeniu upadłości spółki jest możliwe, ale wymaga spełnienia określonych warunków. Upadły musi udowodnić, że w wyniku niekorzystnych okoliczności, których nie znał przed wydaniem wyroku, został on wydany wbrew racjonalnym oczekiwaniom. Zaleca się skorzystanie z pomocy prawnika, który pomoże w podejmowaniu właściwych działań związanych z unieważnieniem wyroku.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie: Czy upadłość przerywa bieg terminu przedawnienia?

Odpowiedź: Tak, upadłość przerywa bieg terminu przedawnienia. Jest to zgodne z polskim kodeksem cywilnym. Oznacza to, że jeśli wierzyciel ma zaległe długi wobec dłużnika, a dłużnik ogłosi upadłość, to nie można wymagać spłaty zadłużenia, jeśli przedawnienie zostało osiągnięte przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego.

Pytanie: Jakie są konsekwencje przerwania biegu terminu przedawnienia przez upadłość?

Odpowiedź: Konsekwencje przerwania biegu terminu przedawnienia przez upadłość są proste – po ogłoszeniu upadłości, termin przedawnienia zostaje rozpoczęty od nowa. Oznacza to, że dłużnik będzie musiał spłacić swoje zaległe długi, a wierzyciel będzie miał prawo do ich dochodzenia.

Pytanie: Jakie są wymagania prawne dotyczące przerwania biegu terminu przedawnienia przez upadłość?

Odpowiedź: Wymagania prawne dotyczące przerwania biegu terminu przedawnienia przez upadłość są uregulowane w polskim kodeksie cywilnym. Muszą zostać spełnione dwa warunki, aby upadłość mogła przerwać bieg terminu przedawnienia: po pierwsze, postępowanie upadłościowe musi zostać ogłoszone przed upływem terminu przedawnienia, a po drugie, wierzyciel musi zgłosić swoje roszczenie w postępowaniu upadłościowym.

Pytanie: Jakie są korzyści wynikające ze złożenia wniosku o upadłość?

Odpowiedź: Złożenie wniosku o upadłość może być korzystne dla dłużnika i wierzycieli. Dla dłużnika, upadłość może dać możliwość restrukturyzacji, co pozwoli na uregulowanie jego zobowiązań finansowych. Wierzyciele natomiast mogą skorzystać z postępowania upadłościowego, aby odzyskać swoje długi.

Jednak, złożenie wniosku o upadłość wymaga dogłębnej analizy i należy go rozważać tylko wtedy, kiedy istnieją realne szanse na restrukturyzację.

Podsumowując, upadłość nie przerywa biegu terminu przedawnienia. Jednakże, zastosowanie się do odpowiednich zasad i procedur może pomóc przedsiębiorcom w skutecznym i efektywnym zarządzaniu ich długami. Warto pamiętać o istotnych różnicach między umowami cywilnoprawnymi a upadłością, oraz konsultować się ze specjalistami w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Przestrzeganie przepisów prawnych oraz planowanie długoterminowej strategii finansowej i rozwoju przedsiębiorstwa jest kluczowe dla uniknięcia problemów związanych z przedawnieniem długów.
Czy upadłość przerywa bieg terminu przedawnienia?

Termin przedawnienia jest pojęciem prawnym, które ma na celu określenie maksymalnego czasu, w jakim dana strona może dochodzić swoich praw przed sądem. Często jednak w sytuacji, gdy dłużnik ogłasza upadłość, dochodzi do pewnych komplikacji i pytanie się nasuwa, czy taka sytuacja przerywa bieg terminu przedawnienia.

Przede wszystkim, należy zaznaczyć, że upadłość w Polsce jest uregulowana przepisami, które znajdują się w Kodeksie postępowania upadłościowego i naprawczego. Zgodnie z tym ustrojem prawnym, postępowanie upadłościowe ma na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli oraz zaspokojenie ich roszczeń w miarę możliwości.

W kontekście terminu przedawnienia, warto odwołać się do polskiego Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 123 par. 2 Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy roszczenie zostało uznane w postanowieniu powyższym, termin przedawnienia zostaje wstrzymany na okres trwania postępowania upadłościowego oraz dodatkowe sześć miesięcy po jego zakończeniu. Oznacza to, że jeśli dłużnik ogłasza upadłość, to termin przedawnienia zostaje zawieszony i nie biegnie przez cały okres postępowania upadłościowego oraz przez kolejne sześć miesięcy po jego zakończeniu.

W praktyce oznacza to, że wierzyciel, który nie zdołał dochodzić swojego roszczenia przed ogłoszeniem upadłości przez dłużnika, ma możliwość to uczynić w trakcie postępowania upadłościowego lub w ciągu sześciu miesięcy po jego zakończeniu. Ten przywilej jest jednak ograniczony i nie można go stosować do roszczeń dotyczących czynów niedozwolonych lub o charakterze karnym.

Warto jednak zauważyć, że przepisy te mogą ulegać zmianom w związku z nowymi interpretacjami prawa. Warto zatem śledzić bieżące orzecznictwo sądowe oraz aktualizacje polskiego systemu prawnego, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami.

Podsumowując, ogłoszenie upadłości przez dłużnika może wpływać na bieg terminu przedawnienia roszczeń wierzycieli. Przepisy prawa zapewniają im dodatkowy czas na dochodzenie swoich praw w trakcie postępowania upadłościowego oraz przez sześć miesięcy po zakończeniu takiego postępowania. Warto jednak pamiętać, że przepisy te są złożone i mogą ulegać zmianom.

Czy upadłość przerywa bieg terminu przedawnienia?

Więcej o Upadłości Konsumenckiej