Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

Czy upadły może sam decydować co powinno wejść w skład masy

Czy upadły może sam decydować co powinno wejść w skład masy

Proces upadłościowy może być skomplikowany, a osoby, które znalazły się w sytuacji upadłości, często mają wiele pytań dotyczących swoich praw w ramach tego procesu. Jednym z pytań, które często pojawiają się w kontekście upadłości, jest to, czy upadły może sam decydować, co powinno wejść w skład masy upadłościowej. W niniejszym artykule zostanie omówione to zagadnienie oraz wyjaśnione, jakie prawa przysługują upadłemu w tym zakresie.

Spis Treści

1. Czy upadły ma wpływ na masy upadłości?

Upadłość to proces sądowy, który może zostać wszczęty przez przedsiębiorstwo, które nie jest w stanie spłacić swoich długów. Tak, upadły może mieć wpływ na masę upadłości, ponieważ wprowadza on dodatkowe zobowiązania do masy upadłości. Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o wpływ upadłego na masę upadłości:

 • Wspólnicy lub dyrektorzy odpowiedzialni za długi: Jeśli główni udziałowcy lub dyrektorzy są winni długów, upadły może skutecznie podwyższyć masę upadłości, ponieważ ich długi zostaną zintegrowane z masą upadłości.
 • Koszty sądowe: Upadły może być zobowiązany do pokrycia kosztów sądowych, co również wpłynie na masę upadłości.
 • Kredyty dodatkowe: Jeśli wierzyciele upadłego złożą wnioski o kredyty, które zostaną uznane za ważne, mogą one włączyć dodatkowe zobowiązania do masy upadłości.

W związku z tym, upadły może mieć istotny wpływ na masę upadłości, ponieważ wprowadza on dodatkowe zobowiązania do masy upadłości. Przedsiębiorcy i udziałowcy powinni być świadomi takiego wpływu i zawsze działać ostrożnie, aby uniknąć dodatkowych kosztów i zobowiązań związanych z upadłością.

2. Jakie czynniki wpływają na skład masy upadłości?

Niezapłacona umowa: Jednym z głównych czynników wpływających na upadłość jest niezapłacona umowa. To oznacza sytuację, gdy przedsiębiorstwo nie może uregulować zobowiązań z tytułu umów z dostawcami usług i towarów. Zwykle przedsiębiorstwa, które mają problemy finansowe, odkładają płatności za towary i usługi na później, co najczęściej prowadzi do upadłości. Możliwość odzyskania środków w przypadku upadłości zależy od tego, czy strona unikająca płatności może uzasadnić swoje działanie.

Brak odpowiedniego planowania finansowego: Innym ważnym czynnikiem prowadzącym do upadłości jest brak odpowiedniego planowania finansowego. Bez właściwego budżetu, oceny ryzyka i realistycznego podejścia do działania, przedsiębiorstwo może źle alokować swoje zasoby i ponosić koszty, które przekraczają jego zdolności finansowe. Firmy, które zaniedbują planowanie finansowe, często nie mają rezerw finansowych na wypadek nieoczekiwanych wydarzeń i kryzysów, które mogą wpłynąć negatywnie na ich wyniki finansowe.

3. Czy upadły ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących masy upadłości?

Często mamy do czynienia z sytuacją, w której przedsiębiorstwo ogłasza upadłość. Zgodnie z prawem polskim podejmowanie decyzji dotyczących masy upadłości powierzone jest zarządcom. Jednak upadły także ma określone prawa związane z podejmowaniem decyzji.

Jednym z ważniejszych uprawnień upadłego w tym zakresie jest zgłaszanie wierzytelności, które spółka ma wobec innych podmiotów. Jest to istotne, ponieważ nakłada na zarządcę upadłości obowiązek zweryfikowania zgłoszonej kwoty oraz rozpatrzenia stosownych dostępnych wierzycieli. W przypadku, gdy zobowiązania nie zostaną zgłoszone w terminie, mogą zostać zignorowane lub odrzucone przez wierzycieli ze szkodą dla upadłego.

 • Każdy upadły ma prawo do zgłaszania wierzytelności.
 • Zarządca upadłości musi zweryfikować zgłoszoną kwotę oraz rozpatrzyć stosownych wierzycieli.
 • Nie zgłoszenie wierzytelności w terminie zagrożone jest odrzuceniem lub ignorowaniem przez wierzycieli ze szkodą dla upadłego.

4. Przepisy prawne dotyczące składu masy upadłości

W przypadku upadłości istnieje specjalne prawodawstwo regulujące skład masy upadłości. Na mocy art. 22 ustawy o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, do masy upadłości zalicza się zarówno majątek ruchomy, jak i nieruchomy, w tym również prawa majątkowe oraz wierzytelności, a także prawa zobowiązań, które nie zostały jeszcze uregulowane w chwili upadłości. Warto jednak pamiętać, że istnieją też przypadki, kiedy dany majątek nie zostanie włączony do masy upadłości.

Rozróżnia się również różne kategorie wierzytelności, które wchodzą w skład masy upadłości. Są to wierzytelności zaspokojone w pierwszej, drugiej, trzeciej i kolejnych kolejkach, w zależności od wysokości kwoty. W szczególnych przypadkach, jak na przykład w przypadku nieruchomości, wierzytelności jednego wierzyciela mogą zostać wprowadzone do masy upadłości w całości, nawet jeśli przewyższają one wartość nieruchomości.

 • W skład masy upadłości wchodzą:
 • Majątek ruchomy
 • Majątek nieruchomy
 • Prawa majątkowe
 • Wierzytelności
 • Nie wszystkie aktywa będą włączane do masy upadłości, na przykład:
 • Skład masy upadłości określa prawo upadłościowe
 • Wartość aktywów wprowadzonych do masy upadłości określa tzw. osoba prowadząca postępowanie

5. Jakie dokumenty należy dostarczyć w celu ustalenia składu masy upadłości?

W celu ustalenia składu masy upadłości, należy dostarczyć szereg dokumentów. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że dokumenty te muszą być sporządzone w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa. W przeciwnym wypadku, mogą zostać odrzucone przez sąd i spowodować opóźnienie w postępowaniu upadłościowym.

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które należy dostarczyć w celu ustalenia składu masy upadłości:

 • wykaz wierzytelności – dokument ten musi zawierać wszelkie informacje dotyczące wierzytelności, w tym między innymi dane dłużnika i wierzyciela, kwotę zadłużenia oraz uzasadnienie wraz z dokumentami potwierdzającymi należność,
 • inwentaryzację masy upadłości – jest to szczegółowy wykaz majątku dłużnika objętego postępowaniem upadłościowym, zawierający między innymi informacje dotyczące rodzaju i wartości poszczególnych przedmiotów majątkowych.

W przypadku niektórych branż lub rodzajów przedsiębiorstw, konieczne może być dostarczenie dodatkowych dokumentów. Należy wtedy skonsultować się z profesjonalnym doradcą, który pomoże w weryfikacji niezbędnych dokumentów. Pamiętajmy, że dostarczenie kompletnego zestawu dokumentów jest kluczowe dla efektywnego przebiegu postępowania upadłościowego.

6. Co może wpłynąć na skład masy upadłości?

W sytuacji upadłości, skład masy upadłości może być wpływany przez wiele czynników. Niektóre z nich są związane bezpośrednio z sytuacją finansową przedsiębiorstwa, a inne wynikają z różnych decyzji podjętych w trakcie procesu upadłościowego.

Najważniejsze czynniki, które mogą wpłynąć na skład masy upadłości to m.in:

 • Aktywa – skład masy upadłości jest zależny od różnych rodzajów aktywów, takich jak nieruchomości, samochody, maszyny, surowce, towary, wierzytelności czy też praw autorskich. Im większa wartość aktywów, tym większy skład masy upadłości.
 • Reorganizacja – w przypadku reorganizacji przedsiębiorstwa, skład masy upadłości może ulec zmniejszeniu z uwagi na podjęte decyzje zmierzające do odbudowy finansowej działalności.
 • Koszty sądowe – koszty związane z procesem upadłościowym (np. wynagrodzenie kuratora, koszty sądowe) są pobierane z masy upadłości, co znacząco wpływa na jej skład.

7. Czy upadły może samodzielnie wybierać, co powinno wejść w skład masy upadłości?

Upadły może wskazać, co powinno zostać uwzględnione w masy upadłości, ale ostatecznie decyzja co do składników masy upadłości należy do syndyka. Syndyk decyduje, które przedmioty należy ustawić w składzie masy i później przeprowadza sprzedaż tych przedmiotów, by wyciągnąć pieniądze z inwentarza upadłego.

Upadły może jednak zgłosić swoje wnioski i obawy co do konsekwencji umieszczenia pewnych składników w masy upadłości na posiedzeniu komisji wierzytelności. W tym celu, upadły powinien skontaktować się ze swoim prawnikiem w celu uzyskania fachowej pomocy podczas procesu upadłości.

8. Możliwość odwołania się od decyzji dotyczącej składu masy upadłości

W przypadku niezadowolenia z decyzji dotyczącej składu masy upadłości istnieje możliwość odwołania się od niej. Jednakże, proces ten wymaga spełnienia pewnych wymagań i postępowania zgodnie z ustalonymi procedurami.

Pierwszym krokiem jest sporządzenie pisma odwoławczego. W dokumencie tym należy zawrzeć nazwisko i adres dłużnika oraz jego adwokata lub radcy prawnego, numer postępowania upadłościowego oraz treść zaskarżonej decyzji. Wszystkie dokumenty, na których opiera się odwołanie, powinny zostać dołączone do pisma. Po sporządzeniu pisma należy je złożyć w sądzie, który wydał orzeczenie. Warto pamiętać, że odwołanie musi zostać złożone w terminie 7 dni od otrzymania decyzji dotyczącej składu masy upadłości.

9. Jakie konsekwencje dla upadłego wiążą się z podejmowaniem decyzji dotyczących masy upadłości?

Upadłość może mieć poważne konsekwencje dla upadłego oraz jego wierzycieli. Właściciel przedsiębiorstwa stający przed wizją bankructwa ma do podjęcia wiele decyzji, które wpłyną na wynik postępowania upadłościowego oraz przyszłość przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy kilka konsekwencji, jakie wynikają z podjęcia decyzji przez upadłego w procesie upadłości.

Sprzedaż aktywów

Jedną z decyzji, jaką musi podjąć upadły, jest sprzedaż aktywów spółki w celu spłaty długu wierzycieli. Zazwyczaj elementy majątkowe, takie jak nieruchomości czy maszyny, zostają sprzedane na licytacji lub w trybie ugodowym. Ta decyzja ma istotne znaczenie dla wierzycieli, którzy odejmują swoje wierzytelności od wpływów uzyskanych ze sprzedaży aktywów.

Odmowa zatrudnienia

W ramach procesu upadłości, upadły może zdecydować się na odmowę zatrudnienia określonych członków zespołu, którzy przyczynili się do bankructwa firmy. Standardowo decyzję o zwolnieniu pracowników podejmuje likwidator lub syndyk, jednak można zdarzyć się, że właściciel przedsiębiorstwa podejmuje takie decyzje na własną rękę.

10. Czy upadły powinien skorzystać z pomocy prawnika przy podejmowaniu decyzji dotyczących masy upadłości?

Podjęcie decyzji dotyczącej masy upadłości to z pewnością skomplikowany i nierzadko stresujący proces. Dlatego nie jest dziwne, że przedsiębiorcy zastanawiają się, czy warto skorzystać z pomocy prawnika. Warto pamiętać, że upadłość to kwestia prawa, a zatem wiedza prawnicza jest tutaj niezbędna. Co więcej, proces upadłościowy może być długi i skomplikowany, a przedsiębiorcy nie zawsze mają wystarczające kompetencje, aby z nim poradzić sobie samodzielnie.

Jednym z podstawowych zadań prawnika w przypadku upadłości jest pomoc w stworzeniu planu restrukturyzacji, który uwzględnia interesy wszystkich stron. Prawnicy eksperci w dziedzinie upadłości wiedzą, jak opracować plan, który jest skuteczny i jednocześnie zgodny z przepisami. Odpowiednio opracowany plan restrukturyzacji może przyspieszyć proces upadłościowy, zmniejszyć koszty i zwiększyć szanse na kontynuowanie działalności gospodarczej po upadłości.

 • Wiedza prawnicza jest tutaj niezbędna
 • Pomoc w stworzeniu planu restrukturyzacji
 • Plan jest skuteczny i zgodny z przepisami
 • Przyspieszenie procesu upadłościowego
 • Zmniejszenie kosztów
 • Zwiększenie szans na kontynuowanie działalności gospodarczej po upadłości

Z powyższych powodów warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług prawnika w przypadku podejmowania decyzji dotyczących masy upadłości. Pomoc prawnika może zagwarantować właściwe przejście przez proces upadłosciowy, co pozwoli na zmniejszenie stresu i oszczędność czasu i pieniędzy. Warto poszukać prawnika, który specjalizuje się w upadłościach i ma dobre opinie.

11. Co zrobić, jeśli upadły i wierzyciele nie mogą dojść do porozumienia co do składu masy upadłości?

W sytuacji, gdy mimo prób ugody wierzyciele nie są w stanie dojść do porozumienia co do składu masy upadłości, należy zastosować odpowiednie przepisy. Według Kodeksu Spółek Handlowych, postępowanie upadłościowe podlega sądowi, na którym odbywa się rozprawa upadłościowa. To właśnie w takiej sytuacji wierzyciele są zobowiązani przedstawić sądowi swoje wierzytelności oraz przedstawić argumenty i dowody na ich poparcie.

Kolejnym krokiem jest składanie wniosków przez wierzycieli, którzy domagają się uzyskania ustalonych kwot pieniężnych. Wierzyciele zostają zobowiązani do przedłożenia dowodów na rzeczność swoich wierzytelności oraz obliczenia kwoty, którą sąd musi wypłacić wierzycielom. W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na to, aby przedstawione przez wierzycieli roszczenia były rzeczywiście zasadne oraz by ich wysokość została zgodnie z wyliczeniami ustalona przez sąd.

 • W przypadku braku porozumienia między wierzycielami co do składu masy upadłości:
  • Należy przedstawić swoje argumenty i dowody na rozprawie upadłościowej przed sądem.
  • Trzeba składać wnioski, które uwzględnią koszty obłożenia egzekucją w celu uzyskania zaspokojenia swojego roszczenia, zgodnie z wyliczeniami ustalonymi przez sąd.

Wierzyciele powinni dokładnie przygotować swoje wierzytelności, przedkładać argumenty wraz z dowodami, uwzględniając koszty związane z egzekucją, co umożliwi sądowi podjęcie właściwej decyzji. Należy pamiętać, że decyzja sądu jest ostateczna i nie można ją podważyć w inny sposób. W takiej sytuacji warto zasięgnąć porady specjalisty, który pomoże dokładnie przygotować wniosek i przedstawić argumenty przed sądem.

12. W jaki sposób określa się wartość poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład masy upadłości?

Po złożeniu wniosku o upadłość, istnieje potrzeba określenia wartości poszczególnych przedmiotów, które wchodzą w skład masy upadłości. W tym celu stosuje się kilka metod wartościowania.

Jedną z nich jest wartość netto, która jest określana przez odjęcie od wartości brutto kosztów powstałych przy sprzedaży danego przedmiotu. Kolejną metodą jest metoda dochodowa, polegająca na określeniu wartości przedmiotu jako możliwych do uzyskania przepływów pieniężnych, jakie dany przedmiot może przynieść w przyszłości. Oba te sposoby wartościowania wymagają od rzeczoznawcy wiedzy i doświadczenia zawodowego.

13. Jakie obowiązki ma upadły w związku z masy upadłości?

W chwili ogłoszenia upadłości, upadły traci zarządzanie swoim majątkiem. Zostaje nim zatem zarządzający powołany przez sąd, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego i zaspokojenie wierzycieli. W przypadku likwidacji majątku upadłego, zarządzający przeprowadza proces sprzedaży majątku upadłego.

Upadły jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji dotyczących swojego majątku oraz współpracy z zarządzającym. Zaczyna obowiązywać ograniczenie w dysponowaniu majątkiem. Nie może on wykonywać żadnych czynności związanych z jego sprzedażą czy oddaniem w zastaw. W przypadku naruszenia tych zakazów, wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń wobec upadłego.

 • Obowiązkiem upadłego jest przekazanie zarządzającemu listy wierzycieli z ich adresami i kwotami zaległych należności.
 • Upadły ma obowiązek zapłacenia kosztów procesu upadłościowego i ewentualnych kosztów związanych z administracją zarządzającym.

W przypadku niewywiązania się przez upadłego z powyższych obowiązków lub celowej szkodliwej działalności, można mu nałożyć sankcje finansowe lub nawet unieważnić postępowanie upadłościowe.

 • Jeśli upadły nie zgłosi spółki do sądu dokonującego rejestracji, to odpowiada ona, jako osoba fizyczna, za zobowiązania wynikające z działalności tej spółki (art. 21 ustawy o KRS).
 • W przypadku, gdy upadły nie przeprowadził ewidencji księgowej, nie złożył rozliczeń podatkowych, odpowiada osobiście za obowiązki podatkowe.

14. Czy skład masy upadłości może ulec zmianie w trakcie postępowania?

W trakcie postępowania upadłościowego wiele rzeczy może się zmienić, włącznie ze składem masy upadłości. Czy jednak jest to możliwe? Odpowiedź brzmi: tak.

Oto kilka sytuacji, w których skład masy upadłości może ulec zmianie w trakcie postępowania:

 • Jeśli wierzyciel złoży wniosek o uzupełnienie masy upadłości o wierzytelność, która nie została uwzględniona w pierwotnym składzie.
 • Jeśli wierzyciel złoży wniosek o wyłączenie z masy upadłości przedmiotu, który został błędnie uznany za należący do dłużnika.
 • Jeśli zostanie znaleziona niewypłacona wierzytelność dłużnika lub inny składnik masy upadłości, który nie został uwzględniony w pierwotnym składzie.

W każdym przypadku zmiana składu masy upadłości musi być zgłoszona do sądu i zaakceptowana przez ogłoszonego upadłość likwidatora. Wierzyciele, którzy są zainteresowani zmianą składu masy upadłości, powinni zasięgnąć porady prawnika, aby wiedzieć, jakie kroki podjąć i jakie dokumenty złożyć w sądzie.

15. Jakie są koszty związane z procesem ustalania i realizacji masy upadłości?

Proces upadłości dotyka zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, a koszty związane z tym procesem mogą być zróżnicowane i wynikają z różnych czynników. Oto kilka najczęstszych kosztów, jakie należy uwzględnić podczas procesu ustalania i realizacji masy upadłości:

 • Koszty związane z badaniem ksiąg rachunkowych i bilansu firmy,
 • Koszty związane z zatrudnieniem adwokata lub radcy prawnego, którzy będą reprezentować dłużnika,
 • Koszty związane z opłatami sądowymi oraz kosztami związanymi z kancelarią syndyka lub nadzoru sądowego,
 • Koszty związane z przeprowadzeniem aukcji i sprzedażą aktywów firmy w celu spłaty wierzycieli,
 • Koszty związane z wynajmem pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane będą aktywa do czasu sprzedaży,

Dodatkowo, koszty mogą się również zwiększyć w przypadku dalszego kryzysu finansowego lub innych problemów, co wymaga dodatkowego zatrudnienia specjalnego personelu lub firmy doradczej. Jednak w miarę możliwości, należy zminimalizować koszty związane z procesem upadłości i zasięgnąć pomocy profesjonalistów, którzy pomogą w skutecznej realizacji procesu i zadbanie o dobre relacje z wierzycielami i innymi zainteresowanymi stronami.

 • Warto zdecydować się na firmę z doświadczeniem w obsłudze procesu upadłości
 • Współpracujący adwokat powinien posiadać specjalistyczną wiedzę w zakresie upadłości oraz ubezpieczenie OC.
 • Wszelkie koszty związane z procesem upadłości należy określić na wstępie, aby uniknąć nieporozumień na późniejszym etapie.
 • Komunikacja z wierzycielami powinna być bezpośrednia i rzetelna.
 • Ważne jest, aby osoby reprezentujące dłużnika w procesie mogły szybko i skutecznie reagować na pojawiające się problem związane z upadłością.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie: Czy upadły może sam decydować co powinno wejść w skład masy upadłości?

Odpowiedź: Zgodnie z polskim prawem upadły nie posiada samodzielnej kontroli nad składem masy upadłości. Decyzję o tym, co należy do masy upadłości podejmuje sędzia-komisarz, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów wierzycieli oraz kierowanie postępowaniem upadłościowym.

Pytanie: Co właściwie należy do masy upadłości?

Odpowiedź: Masa upadłości obejmuje wszelkie aktywa upadłego, czyli jego majątek, prawa majątkowe oraz wszelkie środki wierzytelności. W skład masy upadłości wchodzą również przedmioty i środki, które upadły będąc w posiadaniu nawet przed ogłoszeniem upadłości.

Pytanie: Czy upadły ma jakieś wpływy na decyzje sędziego-komisarza dotyczące składu masy upadłości?

Odpowiedź: Oczywiście upadły może przedstawić swoje stanowisko w kwestii składu masy upadłości. Jednakże, sędzia-komisarz podejmuje decyzje na podstawie faktów przedstawionych przez upadłego oraz informacji zebranych podczas postępowania upadłościowego. Celem tego procesu jest zabezpieczenie interesów wierzycieli upadłego.

Pytanie: Czy w przypadku sporów dotyczących składu masy upadłości, upadły ma możliwość odwołania się od decyzji sędziego-komisarza?

Odpowiedź: Tak, upadły ma prawo odwoływać się od decyzji sędziego-komisarza dotyczącej składu masy upadłości. Odwołanie składa się do sądu upadłościowego na piśmie z podaniem uzasadnienia oraz wnioskiem, co do zmiany wyroku.

Pytanie: Co się dzieje z masy upadłości po zakończeniu postępowania upadłościowego?

Odpowiedź: Po zakończeniu postępowania upadłościowego, wierzyciele upadłego otrzymują wypłatę z masy upadłości w celu zaspokojenia swoich wierzytelności. W przypadku, gdy masy upadłości nie wystarcza na pokrycie wszystkich wierzytelności, rozpoczyna się postępowanie układowe, mające na celu uzgodnienie warunków spłaty wierzycieli. Jeśli nie zostanie zawarta ugoda, to następuje upadłość likwidacyjna. Wtedy przeprowadza się sprzedaż majątku upadłego i z uzyskanych środków spłaca się wierzycieli.

Podsumowując, pytanie, czy upadły może sam decydować co powinno wejść w skład masy upadłości, jest jednym z ważnych tematów w polskim prawie upadłościowym. Jak już wiemy, jednakże, wybór ostatecznego rozstrzygnięcia zawsze zależy od sędziego. To on odpowiada za właściwe przeprowadzenie procesu upadłości i zapewnienie, że w skład masy upadłości trafią tylko te elementy, które są niezbędne do zaspokojenia wierzycieli. Dlatego też, jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej i zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości, zachęcamy do skorzystania z usług specjalisty od spraw upadłościowych. Tylko w ten sposób możesz mieć pewność, że wszystko zostanie przeprowadzone zgodnie z prawem i będziesz miał szansę na wyjście z trudnej sytuacji.
Czy upadły może sam decydować co powinno wejść w skład masy upadłości?

Upadłość jest procedurą prawną, która dotyczy osób i firm, które znalazły się w kłopotach finansowych i nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. W ramach tej procedury, tworzy się tak zwana masa upadłości, która składa się z majątku upadłego, który zostaje rozdysponowany w celu zaspokojenia wierzycieli.

Pytanie, czy upadły może sam decydować, co powinno wejść w skład tej masy upadłości, jest istotne i budzi sporo kontrowersji. Według polskiego prawa upadłościowego, decyzję o składzie masy upadłości podejmuje sąd, na podstawie wniosków złożonych przez upadłego oraz wierzycieli.

Upadły może zgłosić swój wniosek dotyczący składu masy upadłości, jednak jest to tylko jedna z wielu uwzględnianych informacji. Sąd musi również uwzględnić interesy wierzycieli i osiągnięcie maksymalnej sumy, która może zostać zaspokojona ze sprzedaży majątku upadłego.

W praktyce oznacza to, że upadły nie może samodzielnie decydować, co powinno zostać wliczone do masy upadłości. Sąd może uwzględnić zgłoszone przez upadłego wnioski, ale musi również uwzględnić wszelkie inne ważne informacje oraz interesy wierzycieli.

Jednak istnieje możliwość, że upadły może mieć jakieś wpływy na decyzję dotyczącą składu masy upadłości. Może na przykład wpływać na wartość i kondycję majątku, które może wpłynąć na ostateczną decyzję sądu, jeśli zostanie to odpowiednio udokumentowane i przedstawione w sprawie.

Wniosek jest taki, że choć upadły ma prawo zgłosić swoje wnioski odnośnie składu masy upadłości, to ostateczna decyzja zależy od sądu i uwzględnia również interesy wierzycieli. Ważne jest, aby rozpatrzyć sprawę z uwzględnieniem wszystkich aspektów i zapewnić uczciwą i sprawiedliwą procedurę upadłościową.

Czy upadły może sam decydować co powinno wejść w skład masy

Więcej o Upadłości Konsumenckiej