Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

Czy złożenie wniosku o upadłość przerywa bieg przedawnienia?

Czy złożenie wniosku o upadłość przerywa bieg przedawnienia?

Czy złożenie wniosku o upadłość przerywa bieg przedawnienia? To pytanie, które nurtuje wielu przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Wniosek o upadłość może wydawać się rozwiązaniem ostatecznym, ale często jest jedynym sposobem na uniknięcie jeszcze większych problemów finansowych. Jednak przed podjęciem decyzji o złożeniu takiego wniosku warto poznać, jakie są konsekwencje i czy rzeczywiście przerywa on bieg przedawnienia długów. W tym artykule szczegółowo omówimy tę kwestię, aby pomóc przedsiębiorcom w podjęciu właściwej decyzji.

Spis Treści

1. Przedawnienie w kontekście wniosku o upadłość

W Polsce termin przedawnienia to jeden z najważniejszych terminów w prawie cywilnym. Polega na upływie określonego czasu, po którym strona nie może już dochodzić swych roszczeń przed sądem. Idea przedawnienia ma na celu obronę przed nieuzasadnionymi i przeterminowanymi roszczeniami. W kontekście wniosku o upadłość, przedawnienie odgrywa szczególną rolę, ponieważ wpływa na możliwość zaspokojenia wierzycieli przez majątek dłużnika.

Warto zwrócić uwagę, że upływ przedawnienia nie oznacza automatycznie, że roszczenie przestało istnieć. Roszczenie nadal istnieje, jednakże wierzyciel traci swoje uprawnienie do jego dochodzenia przed sądem. W związku z powyższym, istnieje możliwość, że wierzyciele długu, który uległ przedawnieniu, nie zostaną zaspokojeni w postępowaniu upadłościowym. Konieczne jest więc dokładne określenie przedawnienia roszczeń wierzycieli przed przystąpieniem do postępowania upadłościowego.

2. Czym jest przedawnienie i jakie znaczenie ma w przypadku upadłości

Przedawnienia to jedna z podstawowych reguł krajowego systemu prawnego w Polsce. Jest to okres, po którym dana strona traci prawo do dochodzenia swojego roszczenia przed sądem, w związku z czym przestaje mieć ono znaczenie w toku procesu. W przypadku upadłości, przedawnienie ma szczególne znaczenie, ponieważ jest to często jedyny sposób na zabezpieczenie interesów wierzycieli, którzy mają prawo otrzymywania zaspokojenia z majątku dłużnika.

Dług może przedawnić się na różne sposoby, w zależności od jego charakteru, w tym od rodzaju umowy i klasyfikacji prawnoustrojowej. Najczęściej spotykanym przedawnieniem jest tak zwane przedawnienie zwykłe, trwające 6 lat. Może ono zostać przerwane przez złożenie pozwy przez wierzyciela lub przez uznania przez dłużnika zobowiązania łącznie z postanowieniem przedawnienia – tzw. przedawnienie z uznaniem.

 • W razie upadłości, przedawnienie stanowi ważną barierę dla roszczeń wierzycieli. W chwili gdy dług był przedawniony przed otwarciem postępowania upadłościowego, wierzyciel nie może wprowadzić go na listę wierzytelności, a zatem uzyskać prywatnego lub publicznego zaspokojenia z majątku upadłego.
 • Nie mniej ważne jest to, że wierzyciel, którzy uzyskali wyrok, ale musi poczekać kilka lat na jego wykonanie, co oznacza, że ​​istnieje ryzyko przedawnienia, w wyniku czego straci nadzieję na zaspokojenie wierzycielskiej.

3. Co powoduje przerywanie biegu przedawnienia?

Przerywanie biegu przedawnienia ma na celu ochronę praw i interesów osoby poszkodowanej, umożliwiając jej dochodzenie roszczeń przed sądem. Jakie są konkretne skutki przerywania biegu przedawnienia? Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 • Przerywanie biegu przedawnienia zaczyna się od nowa – po przerywaniu biegu przedawnienia, okres, po którym dany roszczenie ulega przedawnieniu, zaczyna biec od nowa. Innymi słowy, jeśli upłynęło już 3 lata od momentu powstania roszczenia, a następnie zostaje ono przerywane, kolejne 3 lata liczone są od momentu przerywania biegu przedawnienia, a nie od momentu powstania roszczenia.
 • Przerywanie biegu przedawnienia może skutkować wydłużeniem procesu – gdy osoba poszkodowana zdecyduje się na przerywanie biegu przedawnienia, musi zdawać sobie sprawę z tego, że może to skutkować wydłużeniem procesu. Wynika to z faktu, że po przerywaniu biegu przedawnienia, strona przeciwna ma prawo do wypowiedzenia się w sprawie, co może wymagać dodatkowych czynności procesowych.

4. Jaka jest rola wniosku o upadłość w przerywaniu biegu przedawnienia?

Rola wniosku o upadłość w przerywaniu biegu przedawnienia

Jeśli firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jednym z pomysłów na wyjście z kłopotów może być złożenie wniosku o upadłość. Wniosek ten pozwala na zlikwidowanie długów oraz na zabezpieczenie przed wydawaniem nakazów zapłaty przez wierzycieli. Warto jednak pamiętać, że składając wniosek o upadłość, dochodzi też do przerywania biegu przedawnienia. Poniżej opisujemy, co to dokładnie oznacza oraz jakie są konsekwencje wyboru takiego rozwiązania.

Przerywanie biegu przedawnienia oznacza, że przestaje ono się liczyć i zaczyna biec od nowa. Oznacza to, że po złożeniu wniosku o upadłość dochodzi do całkowitego zatrzymania przedawnienia, a po jego zamknięciu liczba lat potrzebnych na przedawnienie zostaje całkowicie zresetowana. To dobre rozwiązanie dla dłużników, którzy nie są w stanie spłacić swoich długów, ale muszą pamiętać, że taka decyzja sprawia, że termin przedawnienia zostanie właśnie zresetowany i zacznie liczyć się od nowa.

5. Kiedy można składać wniosek o upadłość?

Wniosek o upadłość jest ostatecznym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które nie są już w stanie funkcjonować bez pomocy. W celu uniknięcia fałszywych wniosków, prawo reguluje dokładny czas, w którym można złożyć wniosek.

Najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć, to:

 • Wniosek o upadłość może zostać złożony przez przedsiębiorstwo, które posiada wiele zaległych długów, zablokowany rachunek bankowy lub brak wyników finansowych.
 • Wniosek można złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem prawnika.
 • Jeśli wniosek zostanie przyjęty, sąd powołuje syndyka, który zarządza procesem upadłościowym.

Kiedy musisz złożyć wniosek o upadłość?

 • Jeśli masz blokowany rachunek bankowy
 • Jeśli masz dużo zaległych długów
 • Jeśli firma przestała być rentowna
 • Jeśli nie masz wyników finansowych
 • Jeśli nie możesz opłacić swoich zobowiązań w terminie

6. Jakie dokumenty należy przygotować przy składaniu wniosku o upadłość?

Zanim złożysz wniosek o upadłość, musisz przygotować odpowiednie dokumenty. Dokładność i kompletność dokumentów jest kluczowa, ponieważ brak wymaganych informacji lub błędne wystawienie dokumentów może zwlekać z rozpatrzeniem Twojego wniosku. Oto lista dokumentów, które powinieneś przygotować przed złożeniem wniosku o upadłość.

 • Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
 • Umowy kredytowe, umowy leasingowe lub umowy najmu
 • Spis wierzycieli oraz dokumentacja dotycząca wysokości i daty powstania długu
 • Wykaz majątku oraz dokumentacja związana z nim (np. umowy o zakupienie nieruchomości, samochodu czy dokumenty ubezpieczeniowe)
 • Dokumenty związane z prowadzeniem firmy (jeśli prowadzisz ją na własny rachunek), takie jak bilanse, sprawozdania finansowe itp.
 • Informacje dotyczące dochodów, takie jak dokumenty podatkowe, karty podatkowe lub dokumenty ubezpieczeniowe

Upewnij się, że wszystkie dokumenty są wypełnione dokładnie i kompletnie, aby ułatwić proces rozpatrywania Twojego wniosku o upadłość. Wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać złożone razem z wnioskiem w sądzie. Przygotowanie tych dokumentów nie tylko pomoże Ci uniknąć opóźnień w procesie wnioskowania o upadłość, ale również ułatwi urzędnikom Twoje rozpatrzenie w trybie szybkim i sprawnym.

7. Jakie są koszty składania wniosku o upadłość?

Koszty zgłoszenia wniosku o upadłość mogą być zróżnicowane, zależnie od sytuacji finansowej firmy i jej potrzeb. Poniżej przedstawiamy, jakie koszty mogą pojawić się w procesie składania wniosku o upadłość:

 • Koszt doradcy restrukturyzacyjnego – jest to niezbędny koszt w przypadku uchwalenia planu układowego. Najczęściej klienci wynajmują doświadczonych doradców finansowych, którzy pomagają w negocjacjach z wierzycielami.
 • Koszt nieruchomości – Jeśli firma przechodzi na tryb upadłości likwidacyjnej, to może pojawić się koszt związany z likwidacją nieruchomości. Warto sprawdzić, czy w nabyciu mienia nie jest zainteresowana inna firma.
 • Koszt sądowy – warto pamiętać, że koszty sądowe są stałe i zależne od procesu upadłościowego, który obejmuje zarówno likwidację, jak i restrukturyzację. Koszt procesu upadłościowego jest w związku z tym proporcjonalny do przychodów firmy.

Podsumowując, koszty związane ze zgłoszeniem wniosku o upadłość różnią się w zależności od potrzeb i sytuacji finansowej firmy. Warto upewnić się, jakie koszty pojawią się w przypadku restrukturyzacji lub likwidacji, aby uniknąć kosztów poniesionych przez naszą organizację lub przedsiębiorstwo z powodu braku usług w odpowiednim czasie.

8. Jakie wymagania musi spełnić dłużnik składając wniosek o upadłość?

W przypadku, gdy dłużnik decyduje się na złożenie wniosku o upadłość, musi spełnić pewne wymagania, aby mógł skorzystać z tej formy rozwiązania swojego zadłużenia. Oto najważniejsze z nich:

 • Osoba fizyczna lub prawna może wystąpić o upadłość
 • Dłużnik musi posiadać długi powyżej 200 000 zł lub łączną wysokość zobowiązań przekraczającą wartość jego aktywów.
 • Należy wskazać przyczyny zadłużenia i przedstawić plan spłaty zobowiązań lub propozycję zawarcia układu z wierzycielami.
 • Wniosek o upadłość musi być złożony do sądu w miejscowości, w której dłużnik ma swoją siedzibę lub zamieszkania.
 • Procedura upadłościowa wymaga opłaty sądowej w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

Po złożeniu wniosku o upadłość, dłużnik musi przejść przez kolejne etapy procedury, które zakończą się ogłoszeniem upadłości i wyznaczeniem syndyka, który będzie zarządzał całością masy upadłościowej. W tym czasie dłużnik musi także przestrzegać pewnych zasad, takich jak niezwłoczne zgłaszanie do sądu każdej zmiany w jego aktywach czy ookazywanie szczególnej ostrożności w podejmowaniu działań mających wpłynąć na swoją sytuację finansową.

9. Co powoduje odrzucenie wniosku o upadłość?

Wybór złożenia wniosku o upadłość nie jest łatwą decyzją, ale czasem jest to jedyna opcja dla działających firm. Jednak, nawet jeśli uda nam się złożyć wniosek, to może on zostać odrzucony. W takim przypadku warto zastanowić się co jest powodem i czy jest jakaś możliwość odwołania się od decyzji.

Najczęstsze powody odrzucenia wniosku o upadłość to:

 • Brak wystarczających dowodów na to, że firma jest niewypłacalna
 • Błędne złożenie dokumentów
 • Załączenie nieprawdziwych informacji w celu ukrycia kłopotów finansowych

Jeśli nasz wniosek został odrzucony, warto zastanowić się nad zmianami, które mogą poprawić naszą sytuację finansową. Warto również skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach upadłości, który może pomóc nam w odwołaniu się od decyzji odrzucającej nasz wniosek.

10. Jakie konsekwencje niesie ze sobą złożenie wniosku o upadłość?

Deklaracja upadłości to decyzja ostateczna, która ma wpływ na wiele aspektów życia przedsiębiorcy. W tym artykule przedstawiamy dziesięć najważniejszych konsekwencji, jakie niesie ze sobą złożenie wniosku o upadłość.

Konsekwencje dla przedsiębiorcy:

 • Zawieszenie praw do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zakaz wykonania funkcji członka zarządu
 • Utrata kontroli nad mieniem przedsiębiorstwa
 • Możliwość pozbawienia wolności za działania popełnione przez przedsiębiorcę w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Trudności w uzyskaniu kredytów i innych źródeł finansowania

Konsekwencje dla wierzycieli:

 • Ograniczone szanse na odzyskanie wierzytelności
 • Strata pieniędzy zainwestowanych w przedsiębiorstwo upadłego
 • Ograniczone możliwości egzekwowania wierzytelności od dłużników
 • Konieczność wydłużenia procesu windykacji, co zwiększa koszty
 • Zmniejszenie zaufania do innych przedsiębiorców i dbałości o zabezpieczenie interesów w przypadku dalszej współpracy

11. Czy złożenie wniosku o upadłość może pomóc w odzyskaniu należności?

Upadłość to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Sytuacja taka często skutkuje zadłużeniem wobec kontrahentów, którzy nie są w stanie odzyskać swoich należności. W takiej sytuacji często zastanawiają się nad złożeniem wniosku o upadłość dłużnika. Czy jest to skuteczna metoda na odzyskanie należności?

Wniosek o upadłość może być skutecznym sposobem na odzyskanie należności w przypadku dłużników posiadających majątek. W trakcie postępowania upadłościowego nieruchomości, maszyny, pojazdy oraz inne wartościowe przedmioty mogą zostać sprzedane na rzecz wierzycielów, co umożliwi im odzyskanie części lub całej należności. Jednakże, jeśli dłużnik posiada niewystarczający majątek, wierzyciele mogą otrzymać tylko niewielką część swoich należności lub nawet nic.

 • Podsumowując, złożenie wniosku o upadłość może pomóc w odzyskaniu należności, ale tylko w przypadku dłużników posiadających wartościowe aktywa.
 • Wierzyciele zastanawiający się nad złożeniem wniosku o upadłość powinni zawsze skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie upadłościowym, aby uzyskać pełną informację na temat możliwości odzyskania swoich należności.

12. Jak długo trwa procedura upadłości w Polsce?

Procedura upadłości jest skomplikowanym procesem, który wymaga czasu i dokładnego prowadzenia dokumentacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak długo trwa procedura upadłości w Polsce, ponieważ zależy to od wielu czynników. Długość procedury zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar i skala problemów, ilość wierzycieli, rodzaj przedsiębiorstwa i stopień złożoności procedury.

W Polsce najczęściej sad upadłościowy trwa od 6 do 18 miesięcy, ale w niektórych skomplikowanych przypadkach może się przedłużyć nawet do kilku lat. W trakcie procedury upadłości dochodzi do wyznaczenia zarządcy, który ma za zadanie prowadzić przedsiębiorstwo i przygotowywać plan naprawczy. Wierzyciele mają możliwość zgłaszania swoich roszczeń, a następnie decyzję podejmuje sąd na podstawie dokumentacji przedstawionej przez zarządcę.

 • Ważnymi czynnikami wpływającymi na długość procedury upadłości w Polsce są:
 • rodzaj przedsiębiorstwa
 • ilość wierzycieli
 • wysokość zadłużenia
 • skala problemów przedsiębiorstwa

Zarządzanie przedsiębiorstwem w trakcie procesu upadłości jest skomplikowanym i czasochłonnym zadaniem. Należy pamiętać, że w przypadku niepowodzenia upadłości, przedsiębiorstwo może zostać likwidowane. Dlatego ważne jest, aby szybko i zdecydowanie podejmować kroki w celu odzyskania płynności finansowej przedsiębiorstwa i uniknięcia upadłości.

13. Kogo należy powiadomić o złożeniu wniosku o upadłość?

Należy powiadomić o złożeniu wniosku o upadłość różne osoby i instytucje, w celu zapewnienia przejrzystości i przyspieszenia procesu. Poniżej przedstawiamy podstawowe osoby i instytucje, które należy poinformować:

 • ZUS i PFRON – Zarząd Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, aby zawiadomić o fakcie złożenia wniosku i uzyskać informacje o zaległych należnościach.
 • Komornik – jeśli są prowadzone egzekucje komornicze.
 • Urząd Skarbowy – w celu ustalenia zobowiązań podatkowych i podatkowych uprawnień do odliczeń.
 • Wierzyciele – wszyscy wierzyciele powinni być poinformowani o złożeniu wniosku o upadłość, tak aby mogli wnieść swoje roszczenia w postępowaniu upadłościowym.

Dodatkowo, w zależności od branży i charakteru działalności przedsiębiorstwa, należy powiadomić powiązane instytucje i organizacje, takie jak sądy, organy nadzoru lub krajowe instytuty badawcze. W każdym przypadku należy zastosować się do przepisów prawa i dążyć do uzyskania przezroczystego procesu upadłościowego, minimalizując straty dla wierzycieli i klientów firmy.

14. Jakie są odmienne formy rozwiązania problemów finansowych zamiast upadłości?

Jeśli firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, upadłość wydaje się być jedynym wyjściem. Jednakże, przed podjęciem tak drastycznej decyzji, warto poznać odmienne formy rozwiązania problemów finansowych.

Oto kilka alternatywnych rozwiązań:

 • Negocjacje z wierzycielami: przed podjęciem decyzji o upadłości, warto spróbować negocjować warunki spłaty z wierzycielami. To może znacznie zmniejszyć dług.
 • Reorganizacja firmy: fuzja, restrukturyzacja lub zmiana strategii biznesowej mogą pomóc poprawić sytuację finansową firmy.
 • Inwestorzy zewnętrzni: znalezienie inwestorów zewnętrznych może dostarczyć potrzebnego kapitału do stabilizacji sytuacji finansowej firmy.

Upadłość to nie jedyna opcja, gdy firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Jeśli działa się odpowiednio szybko i podejmie się odpowiednie kroki, wiele firm jest w stanie uniknąć upadku i nawet odnieść sukces w trudnym biznesowym otoczeniu.

15. Co zrobić, gdy nie można uporać się z zaległymi płatnościami?

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, w której nie jesteś w stanie poradzić sobie z zaległymi płatnościami, to nie jesteś w tym sam. Będzie panika, stres i napięcie, ale ważne jest, aby nie tracić nadziei i wziąć pod uwagę kilka możliwości. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które mogą ci pomóc rozwiązać ten problem.

 • Skontaktuj się z wierzycielem. Ważne jest, aby nie ignorować problemu i podjąć próbę rozmowy z wierzycielem. Być może istnieje możliwość negocjacji z nimi i znalezienia rozwiązania, które będzie korzystne dla obu stron.
 • Zastanów się nad konsolidacją długu. Można porozmawiać z bankiem lub firmą konsolidacyjną, aby złożyć wniosek o konsolidację długu. W ten sposób połączysz wszystkie swoje zobowiązania w jedno i będziesz płacić jedną ratę.
 • Zaproś specjalistę do pomocy. Możliwe, że potrzebujesz pomocy specjalisty w zakresie finansów, takiego jak doradca finansowy lub prawnik specjalizujący się w sprawach kredytowych.

Pytania i Odpowiedzi

Q: Czy złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorstwa przerywa bieg przedawnienia długów?

A: Tak, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorstwa przerywa bieg przedawnienia długów. Oznacza to, że w momencie złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorstwa, przedawnienie zaległych płatności zostaje zatrzymane.

Q: Jakie są konsekwencje złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorstwa?

A: Złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorstwa wiąże się z konsekwencjami dla wierzycieli i dłużników. Wierzyciele nie mogą już egzekwować swoich roszczeń wobec dłużnika, a wszelkie postępowania egzekucyjne zostają wstrzymane. Z drugiej strony, dłużnik traci kontrolę nad swoim majątkiem i nie może już swobodnie tym dysponować.

Q: Czy przedawnienie długów zostaje całkowicie unieważnione w przypadku złożenia wniosku o upadłość?

A: Nie, przedawnienie długów nie zostaje całkowicie unieważnione w przypadku złożenia wniosku o upadłość. W momencie zakończenia postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa, przedawnione długi są jedynie zapisywane jako zaszłości, czyli wierzytelności, które nie zostały zaspokojone w trakcie postępowania. Wierzyciel może wciąż próbować odzyskać swoje pieniądze, ale będzie musiał zmierzyć się z innymi procedurami i ograniczeniami.

Q: Jak mogę chronić moje prawa jako wierzyciel w przypadku złożenia wniosku o upadłość przez dłużnika?

A: W celu ochrony swoich praw jako wierzyciel, należy przede wszystkim śledzić terminy przedawnienia swoich wierzytelności i w odpowiednim czasie zgłaszać swoje roszczenia. Należy także aktywnie uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, zapoznawać się z dokumentami i informacjami na temat dłużnika oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia.

Q: Czy należy skorzystać z pomocy prawnika w przypadku złożenia wniosku o upadłość przez dłużnika?

A: Zalecamy skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika w przypadku złożenia wniosku o upadłość przez dłużnika. Prawnicy specjalizujący się w prawie upadłościowym posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, które pozwolą na skuteczną ochronę praw wierzycieli oraz przeprowadzenie skomplikowanego procesu upadłościowego w sposób bezproblemowy, optymalizując szanse na odzyskanie wierzytelności.

Podsumowując, składanie wniosku o upadłość nie przerywa biegu przedawnienia, chyba że upadłość została ogłoszona. Jest to ważna kwestia dla przedsiębiorców, którzy borykają się z długami i chcą zabezpieczyć swoje interesy. Należy pamiętać, że przedawnienie wierzytelności zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj długu, data jego powstania oraz fakt, czy został podpisany umownie, czy sądowo. Dlatego niezwykle ważne jest skonsultowanie się z ekspertem w tej dziedzinie, aby dokładnie poznać swoje prawa i działać w sposób bezpieczny i skuteczny. Miejmy nadzieję, że powyższe informacje przydadzą się wam w codziennej pracy i przyczynią się do zwiększenia świadomości w kwestii przedawnienia długów.
Czy złożenie wniosku o upadłość przerywa bieg przedawnienia?

W polskim systemie prawnym istnieje wiele mechanizmów ochrony wierzycieli, w tym także instytucja upadłości. Jednym z nurtujących pytań w tej dziedzinie prawnej jest kwestia, czy złożenie wniosku o upadłość ma wpływ na bieg przedawnienia, czy też jedynie na zawieszenie egzekucji.

Przedawnienie jest instytucją, która ma na celu ochronę dłużników przed wiecznym obciążeniem zobowiązaniami. Jest to zasada prawa, która określa pewien okres czasu, po upływie którego wierzyciel nie ma prawa dochodzić swoich roszczeń w drodze sądowej. Dopuszcza się jednak możliwość przerwania biegu przedawnienia w przypadkach, gdy dłużnik podejmuje pewne czynności prawne, które mają na celu zabezpieczenie roszczeń wierzyciela, np. zawierając umowę przedawnienia lub dokonując wpłat na poczet zobowiązania.

W praktyce pojawia się często pytanie, czy złożenie wniosku o upadłość ma podobne skutki co czynności przerwania biegu przedawnienia. Wniosek o upadłość jest skierowany do sądu i mający na celu ogłoszenie upadłości dłużnika oraz ustanowienie syndyka, który zarządza majątkiem upadłego. Celem upadłości jest jednak zaspokojenie wierzycieli, więc może się wydawać, że jest to podobna czynność jak przedstawienie roszczeń przez wierzyciela w drodze sądowej.

W odpowiedzi na to pytanie, polski Sąd Najwyższy, w wyrokach z dnia 18 lutego 2004 r. (sygn. akt III CZP 126/03) oraz z dnia 18 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 146/11), ustalił, że złożenie wniosku o upadłość nie prowadzi do przerwania biegu przedawnienia. Sąd podkreślił, że wniosek o upadłość ma na celu ogłoszenie upadłości dłużnika oraz zaspokojenie wierzycieli, a nie przerwanie przedawnienia.

Oznacza to, że złożenie wniosku o upadłość nie zmienia sytuacji przedawnienia wierzytelności. Jest to ważne szczególnie dla wierzycieli, którzy mogą być zaniepokojeni faktem, że ich roszczenia mogą przedawnić się w trakcie postępowania upadłościowego. W praktyce oznacza to, że wierzyciele, którzy już złożyli wniosek o upadłość, nie mogą liczyć na przerwanie biegu przedawnienia swojego roszczenia.

Wnioskiem upadłościowym, jak zostało to wyżej wspomniane, zajmuje się sąd, a nie dłużnik, co dodatkowo potwierdza, że nie jest to równoznaczne z czynnością przerwania przedawnienia, której inicjatywa zawsze należy do strony wierzącej.

Wnioskiem o upadłość można jednak uzyskać zawieszenie postępowania egzekucyjnego, co daje dłużnikowi pewien oddech od obowiązków spłaty zobowiązań. Jednakże, jak się okazuje, nie ma związku między zawieszeniem postępowania egzekucyjnego a biegiem przedawnienia. Bieg przedawnienia nie zostaje przerwany.

Aby podsumować, złożenie wniosku o upadłość nie ma wpływu na bieg przedawnienia. Wierzyciele powinni być świadomi, że zapoczątkowanie procedury upadłościowej nie automatycznie przerwie przedawnienie roszczeń. Dlatego konieczne może być podjęcie innych działań, takich jak skierowanie sprawy do sądu lub podjęcie innych czynności, które zatrzymują bieg przedawnienia.

Czy złożenie wniosku o upadłość przerywa bieg przedawnienia?

Więcej o Upadłości Konsumenckiej