Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

Kto może ogłosić upadłość gospodarczą?

Kto może ogłosić upadłość gospodarczą?

Ogłoszenie upadłości gospodarczej jest dla każdej firmy ogromnym wyzwaniem. Często jest to ostateczność, do której sięgają przedsiębiorcy, którzy nie są już w stanie kontynuować działalności. Decyzja o ogłoszeniu upadłości jest skomplikowana i wymaga od przedsiębiorcy znajomości prawa i procedur, jakie trzeba przejść. Kto zatem może ogłosić upadłość gospodarczą? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, przedstawiając najważniejsze informacje na ten temat.

Spis Treści

1. Kto może się ubiegać o ogłoszenie upadłości gospodarczej?

W Polsce, zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, o ogłoszenie upadłości gospodarczej mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek lub we wspólników, a także spółki kapitałowe i osobowe.

Wymagania dotyczące ogłoszenia upadłości są różne w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej jednak konieczne jest spełnienie takich warunków jak:

 • wykazanie braku środków finansowych na spłatę bieżących zobowiązań,
 • brak perspektyw na poprawę sytuacji ekonomicznej w najbliższym czasie,
 • zgodne orzeczenie sądu, że firma nie ma szans na spłatę długów i utrzymanie działalności.

2. W jaki sposób wnosi się o upadłość gospodarczą?

Upadłość gospodarcza stanowi proces sądowy, który prowadzi do zakończenia działalności przedsiębiorstwa. Aby wnieść wniosek o upadłość gospodarczą, należy spełnić określone warunki i przestrzegać ustalonych procedur. Na czym polegają te kroki?

Przede wszystkim, wniosek o upadłość gospodarczą musi zostać złożony przez samego dłużnika lub jednego z jego wierzycieli. W zależności od sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zadłużenie oraz aktywa wierzycieli. Następnie, wniosek składamy w sądzie, właściwym dla miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo. Czym jeszcze będzie nas obowiązywać?

 • Posiadać aktualny odpis z KRS oraz kopię umowy lub statutu spółki
 • Zawrzeć oświadczenie o braku możliwości zaspokojenia wierzycieli bez otwarcia postępowania upadłościowego
 • Potwierdzić, iż przedsiębiorstwo działało przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, a zadłużenie wynosi co najmniej 15-krotność wypłaty minimalnej krajowej

Po spełnieniu wymienionych kroków sąd wyznaczy rozprawę, której celem będzie dokładne zbadanie okoliczności, które doprowadziły do wniesienia wniosku o upadłość gospodarczą. Na tej podstawie, nałoży na przedsiębiorstwo odpowiednie sankcje. Istnieje również możliwość zgłoszenia wniosku o upadłość układową, którego celem jest zminimalizowanie strat wierzycieli. Warto pamiętać, iż szczegóły procedur i wymogów mogą się różnić w zależności od specyfiki sytuacji konkretnej firmy.

3. Kryteria do ogłoszenia upadłości gospodarczej

Upadłość gospodarcza to bardzo poważne zdarzenie, które często kończy działalność przedsiębiorstwa. Przepisy regulujące upadłość przedsiębiorstw zawierają wytyczne dotyczące kryteriów, jakie muszą być spełnione, aby przedsiębiorstwo mogło zostać uznane za niewypłacalne i ogłosić swoją upadłość.

Warto pamiętać, że każde przedsiębiorstwo może znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej, ale to nie oznacza, że ​​natychmiast musi ogłaszać upadłość. Oto kilka kryteriów, które muszą być spełnione przed ogłoszeniem upadłości:

 • Przedsiębiorstwo zalega z płatnościami i nie jest w stanie ich uregulować
 • Dług przedsiębiorstwa przekracza jego możliwości finansowe
 • Przedsiębiorstwo ma problemy z płynnością finansową
 • Przedsiębiorstwo ma zbyt małą wartość aktywów w porównaniu z wartością zobowiązań i długów

Ważne jest, aby przedsiębiorca wiedział, że wiele krajów zagranicznych i międzynarodowych organizacji finansowych nawiązuje do takiego procesu i co ważne, skutki finansowe i prawne, uważając go za koniec życia przedsiębiorstwa. Jednakże w Polsce postępowanie upadłościowe ma na celu uratowanie przedsiębiorstwa poprzez restrukturyzację i umożliwienie jego dalszego funkcjonowania, co przyczynia się do ochrony interesów wierzycieli, pracowników i właścicieli.

4. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o upadłość gospodarczą?

Proces wnioskowania o upadłość gospodarczą wiąże się z koniecznością złożenia odpowiedniej dokumentacji. Warto zapoznać się z listą dokumentów koniecznych do sporządzenia, aby nie narazić się na dodatkowe koszty czy utrudnienia procedury.

Przedstawiamy dokumenty, które trzeba przygotować przed złożeniem wniosku o upadłość gospodarczą:

 • Wniosek o ogłoszenie upadłości – dokument zawierający informacje o dłużniku, w tym o jego prawnej formie, siedzibie, numerze KRS czy REGON, a także o przyczynach ogłoszenia upadłości.
 • Lista wierzycieli z wskazaniem kwoty zadłużenia – wykaz wierzycieli wraz z wysokością zadłużenia, który jest niezbędny, aby sąd mógł skutecznie przeprowadzić postępowanie upadłościowe.
 • Lista dłużników – dokument wskazujący dłużników, na rzecz których przysługuje przedmiot upadłościowy, czyli osoby lub instytucje, z którymi firma była powiązana finansowo.
 • Inwentarz majątku – dokument informujący o stanie aktywów i pasywów dłużnika.
 • Wycena nieruchomości i wartości przedmiotów zabezpieczenia – dokumentowanie wartości nieruchomości i innych przedmiotów zabezpieczenia oraz udziałów w spółce.

5. Co można uzyskać dzięki ogłoszeniu upadłości gospodarczej?

Upadłość gospodarcza to proces, na który mogą się zdecydować przedsiębiorcy borykający się z poważnymi kłopotami finansowymi. Jakie korzyści wiążą się z ogłoszeniem upadłości? Poniżej znajdziesz najważniejsze z nich.

Pozbycie się długów

 • Ogłoszenie upadłości pozwala na zredukowanie lub całkowite umorzenie długów, które przedsiębiorca miał przed ogłoszeniem upadłości
 • W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością upadłość dotyczy tylko firmy, a nie jej właścicieli – nie muszą oni ponosić kosztów spłaty długów osobistych

Rozwiązanie kłopotów finansowych

 • Ogłoszenie upadłości pozwala na zablokowanie komorników i wierzycieli, którzy domagają się spłaty długu
 • W czasie trwania postępowania upadłościowego każda z wierzycieli zostaje traktowana równo – żaden z nich nie ma pierwszeństwa w uzyskaniu zaspokojenia ze sprzedaży majątku przedsiębiorcy
 • Upadłość może odblokować możliwość uzyskania kredytu w przyszłości – po spłacie lub umorzeniu długów osoba ogłaszająca upadłość może w krótkim czasie poprawić swoją zdolność kredytową

6. Jakie są najczęstsze przyczyny upadłości gospodarczej?

Upadłość gospodarcza to trudna sytuacja, która może zdarzyć się każdej firmie na rynku. Zwykle wynika ona z różnych przyczyn, które wpływają na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy najczęstsze przyczyny, które prowadzą do upadku firmy.

 • Zły plan biznesowy – brak właściwego planu biznesowego oraz strategii, która umożliwiłaby równoważenie przychodów i kosztów, może skutkować upadkiem firmy.
 • Błędy finansowe – nieumiejętność zarządzania finansami, zaciąganie zbyt dużych kredytów, brak skrupulatności przy rozliczaniu podatków – to tylko niektóre błędy, które prowadzą do trudnej sytuacji w firmie.
 • Zła polityka kadrowa – złe zarządzanie zespołem, brak odpowiedniego rekrutowania pracowników czy nieumiejętność motywowania pracowników, może prowadzić do spadku wydajności, a co za tym idzie, do spadku zysków.

Jednakże, powyższe przyczyny to tylko wierzchołek góry lodowej. Kryzys gospodarczy, nieprzewidywalne zmiany na rynku, zaostrzone przepisy oraz nieuczciwa konkurencja – to tylko nieliczne przykłady sytuacji, które mogą prowadzić do upadku firmy. Aby uniknąć upadłości gospodarczej, należy przede wszystkim w porę wykrywać problemy, monitorować sytuację finansową firmy i podejmować odpowiednie kroki ulepszające jej funkcjonowanie.

7. Czy każdy przedsiębiorca może ogłosić upadłość gospodarczą?

Upadłość gospodarcza to proces, który pozwala przedsiębiorcom na zakończenie działalności gospodarczej poprzez uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli. Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana i zależy od wielu czynników.

Pierwszym krokiem dla przedsiębiorcy, który chce ogłosić upadłość gospodarczą, jest dokładne przeanalizowanie swojej sytuacji finansowej. Nie każdy przypadek upadłości jest jednakowo skomplikowany, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, aby ocenić, czy jest to rozwiązanie najlepsze dla firmy. Oto kilka sytuacji, w których przedsiębiorca może ogłosić upadłość gospodarczą:

 • Brak płynności finansowej
 • Problemy z regulowaniem zadłużenia
 • Kryzys na rynku, zmiany technologiczne, konkurencja i inne czynniki zewnętrzne, które zagrażają funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Jeżeli przedsiębiorca jest zdecydowany na ogłoszenie upadłości, musi złożyć stosowny wniosek do sądu. Powinien również pamiętać o tym, że zanim zrobi to we własnym imieniu, powinien poinformować o tym swojego doradcę prawnego lub księgowego. Ogłoszenie upadłości nie jest prostym procesem, ale może być konieczne, aby zapewnić sobie dalsze funkcjonowanie oraz uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli.

8. Czym różni się upadłość z udziałem likwidacji od upadłości z restrukturyzacją?

Przy rozważaniu strategii upadłościowej dla firmy, której sytuacja finansowa jest trudna, warto rozważyć dwie opcje: upadłość z udziałem likwidacji (tzw. upadłość układowa) i upadłość z restrukturyzacją. Obydwie opcje mają swoje zalety, ale różnią się przede wszystkim celem, sposobem prowadzenia postępowania i jego efektem dla firmy.

 • Upadłość z udziałem likwidacji – polega na całkowitym likwidowaniu firmy. Sprzedaje się jej majątek, rozwiązuje umowy z pracownikami i partnerami biznesowymi, a po spłacie wierzycieli pozostałe środki podzielone są między udziałowców. Ta forma upadłości jest stosowana, gdy dług przedsiębiorstwa jest znaczny i nie ma szansy na odzyskanie kondycji finansowej. W takiej sytuacji, upadłość z udziałem likwidacji pozwala dochować przepisów prawa i chroni wierzycieli, jednocześnie zamykając działalność.
 • Upadłość z restrukturyzacją – polega na układaniu planu naprawczego i prowadzenia firmy dalej, lecz z nowymi zasadami i podejściem do prowadzenia działalności. Plan naprawczy omawia m.in. działania niezbędne do poprawienia sytuacji finansowej firmy, terminy spłaty zobowiązań i zmiany w strukturze przedsiębiorstwa. Głównym celem upadłości z restrukturyzacją jest zatrzymanie spadku wartości przedsiębiorstwa i umożliwienie jego dalszego funkcjonowania z nową strategią.

9. Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości gospodarczej dla przedsiębiorcy?

Jeśli przedsiębiorstwo nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych, to ogłoszenie upadłości gospodarczej może być jedynym wyjściem z sytuacji. Niestety, skutki takiego kroku są bardzo poważne i wpływają na całą sytuację finansową przedsiębiorcy.

Przede wszystkim, po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca traci kontrolę nad swoją firmą. Wszystkie działania związane z prowadzeniem biznesu są teraz pod nadzorem syndyka, który kontroluje i zarządza majątkiem przedsiębiorstwa. Dodatkowo, przedsiębiorca może spotkać się z następującymi konsekwencjami:

 • utratą reputacji
 • utratą klientów
 • problemami w uzyskaniu kolejnych kredytów i pożyczek
 • trudnościami z zatrudnianiem pracowników
 • koniecznością sprzedaży majątku przedsiębiorstwa, w tym nieruchomości, sprzętu, samochodów

Dlatego też decyzja o ogłoszeniu upadłości powinna być bardzo dobrze przemyślana i wynikać z rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W przypadku braku możliwości uregulowania zobowiązań, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem lub doradcą finansowym, aby pomógł w podjęciu właściwej decyzji i zapobiegł dodatkowym konsekwencjom.

10. Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości gospodarczej dla wierzycieli?

Konsekwencje ogłoszenia upadłości gospodarczej dla wierzycieli mogą być poważne. Oto jakie:

 • Strata kosztów – Wierzyciele ponoszą koszty związane z procesem upadłościowym, takie jak koszty związane z doradcami, postępowania sądowe, konta bankowe, audyt sprzedaży itp.
 • Zmniejszenie otrzymanych środków – Wierzyciele czasami mogą otrzymać tylko ułamek kwoty, jaką dłużnik może zawdzięczać w chwili ogłoszenia upadłości. Liczba ta może być mniejsza ze względu na składki na ubezpieczenie, koszty procesu upadłościowego, odsetki itp.
 • Niemożność egzekucji długu – Po ogłoszeniu upadłości, wszelkie postępowania egzekucyjne lub gospodarcze są zawieszane, co oznacza, że wierzyciele nie będą mogli kontynuować egzekwowania należności lub wyegzekwania własności.

Jak widać, ogłoszenie upadłości przez dłużnika może bardzo negatywnie wpłynąć na wierzycieli. Warto jednak pamiętać, że nie jest to jedyny możliwy scenariusz. W niektórych przypadkach wierzyciele mogą uzyskać korzyści z upadłości firmy, zwłaszcza jeśli wskrzeszają oni spółkę lub odkupują jej cząstkę. Niemniej jednak, warto wykazać ostrożność przed udzielaniem pożyczek lub kredytów, a jeśli dochodzi do upadłości, należy działać szybko i skorzystać z pomocy prawnika lub doradcy, aby zminimalizować szkody.

11. Jakie są koszty związane z ogłoszeniem upadłości gospodarczej?

Upadłość gospodarcza jest trudnym i skomplikowanym procesem dla każdej firmy. Poza negatywnymi skutkami, takimi jak utrata klientów i reputacji, pojawiają się również koszty związane z samym procesem ogłoszenia upadłości. Oto niektóre z głównych kosztów, które muszą ponieść przedsiębiorcy w Polsce po ogłoszeniu upadłości:

 • Koszty sądowe: Każde ogłoszenie upadłości obejmuje koszty sądowe, które obejmują opłatę za wniosek o ogłoszenie upadłości oraz opłatę skarbową. Koszty te są zależne od wartości masy upadłości i mogą wynosić nawet kilka tysięcy złotych.
 • Koszty związane z postępowaniem upadłościowym: Postępowanie upadłościowe wymaga istotnych nakładów finansowych, w tym kosztów wynagrodzenia zarządcy, kosztów związanych z prowadzeniem rejestru oraz kosztów wynagrodzenia biegłego rewidenta. W zależności od skali upadłości, koszty te mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
 • Koszty windykacji: Większość długów firmy jest spłacanych podczas postępowania upadłościowego, ale czasami konieczne jest skorzystanie z usług firm windykacyjnych w celu odzyskania długów. Koszty te zależą od długości procesu i ustaleń z firmą windykacyjną.

Dodatkowo, koszty związane z utrzymaniem firmy w trudnym okresie upadłości mogą również znacznie się zwiększyć. Firmy muszą płacić pensje pracowników, utrzymać bieżącą działalność i opłacić swoje zadłużenie, co może oznaczać nowe pożyczki i koszty finansowe. Wszystkie te koszty należy dokładnie przeanalizować przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości.

12. Czego należy unikać, aby nie doprowadzić do upadłości gospodarczej?

Niczego nie obawiają się przedsiębiorcy tak bardzo jak upadłości gospodarczej swojej firmy. Dlatego tak ważne jest, aby unikać popełniania błędów, które mogą prowadzić do takiej sytuacji. Poniżej prezentujemy listę czego należy unikać, aby nie doprowadzić do upadłości gospodarczej.

 • Nadmiernie duże zobowiązania finansowe. Przedsiębiorca, który ma zbyt duże zobowiązania finansowe w stosunku do zamknięcia okresu rozliczeniowego, może mieć trudności z ich spłatą. W ten sposób zwiększa się ryzyko utraty płynności finansowej, co może doprowadzić do upadłości gospodarczej.
 • Brak kontroli nad płynnością finansową. Bez kontroli nad płynnością finansową przedsiębiorstwo może wkrótce stać się niewypłacalne. Odpowiednia organizacja finansów, regularne sporządzanie raportów oraz szybka reakcja na wszelkie problemy związane z płynnością finansową jest kluczowa dla uniknięcia upadłości gospodarczej.
 • Zaniedbywanie relacji z klientami. Bez zadowolonych klientów trudno jest prowadzić udaną działalność gospodarczą. Jakością oferowanych produktów oraz usług, a także dbałością o bieżącą komunikację z klientami, można uniknąć utraty klientów oraz spadku dochodów.

13. Jakie są alternatywy dla ogłoszenia upadłości gospodarczej?

Jeśli Twoja firma jest w trudnej sytuacji finansowej, a ogłoszenie upadłości nie wydaje się najbardziej odpowiednim rozwiązaniem, warto rozważyć alternatywy. Poniżej przedstawiamy kilka opcji, które pomogą Ci zrewidować swoją sytuację gospodarczą.

 • Restrukturyzacja – alternatywa dla upadłości polegająca na dokonaniu zmian w organizacji i prowadzeniu działalności, pozwalających na zapewnienie jej wzrostu i stabilizację finansową.
 • Oddłużenie – proces polegający na negocjowaniu z wierzycielami warunków spłaty zadłużenia, tak aby umożliwić spłatę długu bez konieczności ogłoszenia upadłości.
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa – jeżeli istnieje taka możliwość, warto rozważyć sprzedaż swojej firmy, co pozwoli uniknąć upadłości i umożliwić kontynuowanie działalności przez nowego właściciela.
 • Dotacje i subsydia – jeśli Twoja firma jest w trudnej sytuacji, warto zwrócić się o dotacje lub subsydia ze strony władz lokalnych lub krajowych, co pozwoli na uzyskanie dodatkowych środków finansowych i ratunek w trudnej sytuacji.

Ważne jest, aby podczas wyboru alternatywy dla ogłoszenia upadłości skonsultować się z doświadczonym prawnikiem bądź doradcą finansowym, którzy pomogą Ci w podjęciu najlepszej decyzji i zapewnią Ci ochronę przed wszystkimi możliwymi konsekwencjami.

14. Przykłady firm, które ogłosiły upadłość gospodarczą

W dzisiejszych czasach wiele firm boryka się z trudnościami finansowymi, które często prowadzą do ogłoszenia upadłości gospodarczej. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów znanych przedsiębiorstw, które zakończyły swoją działalność wskutek problemów finansowych:

 • Thomas Cook – brytyjska firma turystyczna, która działała na rynku od ponad 170 lat, ale zbankrutowała w 2019 roku z powodu ogromnych długów
 • Air Berlin – niemiecka linia lotnicza, która ogłosiła upadłość w 2017 roku po tym, jak straciła głównego inwestora oraz nie była w stanie konkurować z innymi liniami lotniczymi
 • Toys 'R’ Us – amerykańska sieć sklepów z zabawkami, która zbankrutowała w 2018 roku wskutek konkurencji ze strony sprzedawców internetowych oraz wynikającej z tego spadającej sprzedaży

Te przykłady pokazują, że zdarza się, iż nawet duże, dobrze znane firmy nie są w stanie przetrwać ciężkich warunków gospodarczych. W takiej sytuacji ważne jest, aby zarządzać swoją firmą ostrożnie i skutecznie zarządzać finansami, aby uniknąć tego typu problemów.

15. Jakie są szanse na ponowne rozpoczęcie działalności po ogłoszeniu upadłości gospodarczej?

Upadłość gospodarcza nie jest końcem działalności firmy. Pomimo trudności, jakie niesie ze sobą decyzja o ogłoszeniu upadłości, istnieją szanse na ponowne rozpoczęcie działalności. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, jakie sposoby warto wykorzystać:

 • Analiza przyczyn upadku – warto dokładnie przeanalizować, co było źródłem kłopotów finansowych i wyciągnąć z tego wnioski, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
 • Wsparcie specjalistów – pomocy w odzyskaniu sił i ponownym uruchomieniu biznesu udzielają specjaliści w dziedzinie ekonomii, prawa, marketingu czy logistyki.
 • Wykorzystanie doświadczenia – warto wykorzystać zdobyte doświadczenie, kontakty, a czasem nawet posiadaną infrastrukturę, aby szybciej i z mniejszymi kosztami uruchomić działalność.

Mimo iż trudno oszacować szanse na powodzenie w przypadku ponownego rozpoczęcia działalności po upadku, warto podjąć próbę. Zdolność do podjęcia decyzji biznesowych, postawienie na nogi firmy po upadku może być znakiem doskonałej kondycji przedsiębiorczej. Pomoc specjalistów, dokładna analiza przyczyn upadku oraz wykorzystanie już posiadanych zasobów to kluczowe kroki w procesie reaktywacji firmy.

Pytania i Odpowiedzi

1. Kto może ogłosić upadłość gospodarczą?
– Upadłość gospodarcza może być ogłoszona przez przedsiębiorcę, spółkę cywilną, spółkę jawna oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Co powinien zrobić przedsiębiorca w przypadku upadłości?
– Przedsiębiorca powinien działać zgodnie z przepisami ustawy o upadłości i postępowaniu upadłościowym oraz zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu.

3. Jakie dokumenty są wymagane do ogłoszenia upadłości?
– Wniosek o ogłoszenie upadłości musi zawierać m.in. informacje o przedsiębiorcy, spółce lub osobie będącej wierzycielem, a także dokumenty potwierdzające zgłoszenie upadłości.

4. Czy podmioty finansowe mogą zgłosić upadłość?
– Tak, podmioty finansowe, takie jak banki, mogą także zgłosić upadłość, jeśli nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych.

5. Czy upadłość gospodarcza wiąże się z brakiem szans na odnowienie działalności przedsiębiorstwa?
– Niekoniecznie. W przypadku upadłości gospodarczej możliwe jest złożenie wniosku o układ z wierzycielami, który jest sposobem na odnowienie działalności przedsiębiorstwa.

6. Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości?
– Konsekwencje upadłości mogą obejmować m.in. likwidację majątku przedsiębiorstwa lub zobowiązania do spłaty wierzycieli.

7. Czy ogłoszenie upadłości jest opcją tylko dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej?
– Ogłoszenie upadłości nie jest zarezerwowane tylko dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej. Wiele przedsiębiorstw może zdecydować się na ogłoszenie upadłości w celu skutecznego rozwiązania problemów z wierzycielami.

Podsumowując, ogłoszenie upadłości gospodarczej to poważna decyzja, która ma poważne konsekwencje dla wszystkich zainteresowanych jej skutkami. Dlatego też, przed podjęciem takiej decyzji, warto zapoznać się z warunkami, podstawami i procedurami tego procesu. Jak możecie zobaczyć, możliwość ogłoszenia upadłości gospodarczej przysługuje różnym podmiotom, jednakże każda z nich musi spełnić określone warunki. Mam nadzieję, że niniejszy artykuł dostarczył Wam wartościowych informacji na ten temat. Pamiętajcie, że w przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy problemów związanych z upadłością gospodarczą, zawsze warto zwrócić się po pomoc do specjalisty.
Kto może ogłosić upadłość gospodarczą?

Upadłość gospodarcza to proces, w którym przedsiębiorstwo nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych. W takiej sytuacji nieodzowne staje się ogłoszenie upadłości, które umożliwia rozwiązanie problemów i ochronę zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego wierzycieli. Jednak pytanie pozostaje: kto jest uprawniony do ogłoszenia upadłości gospodarczej w Polsce?

Zgodnie z polskim prawem, uprawnienie do ogłoszenia upadłości przysługuje wyłącznie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. Oznacza to, że jedynie przedsiębiorcy mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie swojej upadłości. Jednakże, nie każdy przedsiębiorca ma takie uprawnienia. W celu ogłoszenia upadłości, podmiot musi spełniać określone warunki.

Pierwszym z tych warunków jest posiadanie obowiązekowek, czyli niezdolności do uregulowania bieżących płatności wobec wierzycieli. Oznacza to, że przedsiębiorstwo musi udowodnić, iż nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań w terminie. Z drugiej strony, upadłość gospodarcza nie jest możliwa dla przedsiębiorstw, które są w stanie regulować swoje zobowiązania finansowe.

Drugim niezbędnym warunkiem jest brak aktywu – czyli brak majątku, pozwalającego na spłatę zaległości. Wniosek o ogłoszenie upadłości może być złożony jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca nie ma możliwości zapłaty swoim wierzycielom.

Trzecim warunkiem jest akt wewnętrzny, aktywa czyli odpowiednie postępowanie. Oznacza to, że przedsiębiorca musi udowodnić, iż podjął wszelkie możliwe działania mające na celu uregulowanie swoich zobowiązań finansowych, a pomimo tego nie był w stanie tego dokonać.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym warunkiem jest to, że upadłość gospodarcza może być ogłoszona tylko przez sąd. Właściciel działalności gospodarczej nie posiada zgody na indywidualne ogłoszenie swojej upadłości. Jednakże, to przedsiębiorca jest odpowiedzialny za złożenie odpowiedniego wniosku do sądu, który rozpatrzy go i podejmie decyzję w sprawie upadłości.

Podsumowując, tylko przedsiębiorcy mogą ogłosić upadłość gospodarczą w Polsce, spełniając określone warunki. Wniosek o ogłoszenie upadłości musi być skierowany do sądu, który podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Ogłoszenie upadłości jest ważnym krokiem w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa w celu naprawy sytuacji finansowej i ochrony interesów zarówno przedsiębiorcy, jak i wierzycieli.

Kto może ogłosić upadłość gospodarczą?

Więcej o Upadłości Konsumenckiej