Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

Kto zgłasza upadłość spółki?

Kto zgłasza upadłość spółki?

Upadłość spółki jest nieuniknionym zagrożeniem dla każdego przedsiębiorcy. To proces, który nie tylko niesie ze sobą poważne konsekwencje finansowe, ale także może skutkować utratą reputacji i zaufania klientów. W Polsce istnieją jednak uregulowania prawne, które precyzyjnie określają, kto może zgłosić upadłość spółki oraz jakie procedury trzeba przejść, aby ten proces przebiegł sprawnie i bezproblemowo. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu tematowi i omówimy najważniejsze kwestie związane z zgłaszaniem upadłości spółki w Polsce.

Spis Treści

1. Co to jest upadłość spółki?

Upadłość spółki to sytuacja, w której firma przestaje działać z powodu braku środków finansowych na pokrycie swoich zobowiązań wobec wierzycieli. W Polsce, zgodnie z prawem spółek handlowych, upadłość jest jednym z trybów rozwiązania spółki kapitałowej lub komandytowo-akcyjnej. Istnieją trzy rodzaje upadłości: upadłość układowa, upadłość likwidacyjna oraz upadłość konsumencka.

 • Upadłość układowa – to forma upadłości, gdzie firma zawiera układ z wierzycielami i podpiera się na nim, aby uporządkować swoją sytuację finansową. Układ ten opiera się na regulowaniu długu w rozłożonych ratach zgodnie z ustaleniami umowy.
 • Upadłość likwidacyjna – to tryb upadłości, w którym likwidator prowadzi proces postępowania upadłościowego, a jego celem jest zaspokojenie wierzycieli. Firma jest sprzedawana w celu spłaty długu, a pozostałe środki są rozdzielane na wierzycieli w stosunku do ich wymagań.

Upadłość spółki jest ostatecznością i stanowi dla firmy koniec. W przypadku, gdy spółka jest zadłużona, warto zastanowić się nad wcześniejszymi sygnałami ostrzegawczymi – sygnalizującymi brak płynności finansowej. Wtedy idealnym rozwiązaniem będzie podjęcie działań naprawczych przed wprowadzeniem procedury upadłościowej. Należy wtedy skonsultować się z doradcą finansowym lub prawnym, aby określić sposób naprawienia sytuacji finansowej przed znacznie większymi problemami.

2. Kiedy warto rozważyć zgłoszenie upadłości spółki?

Upadłość spółki może być ostatecznym wyjściem, ale w niektórych przypadkach jest to najlepsza opcja. Oto kilka sytuacji, w których warto rozważyć zgłoszenie upadłości:

 • Niepłacalność – Spółka utrzymująca się z długu i niezdolna do wypłacenia pensji swoim pracownikom, a do tego nie powodująca zysków, powinna poważnie rozważyć upadłość.
 • Konkurencyjność – Jeśli spółka nie jest w stanie konkurować, a rynek, w którym działa, jest zdominowany przez duże firmy, powinna rozważyć upadłość i poszukać bardziej korzystnego miejsca w którym będzie można z powodzeniem prowadzić biznes.

Musisz zrozumieć, że zgłoszenie upadłości nie jest zawsze idealnym rozwiązaniem i więcej zwykle kosztuje niż korzyści długoterminowe. Jakiekolwiek decyzje podejmujesz, nie zapomnij, że istnieją dobrzy prawnicy specjalizujący się w obsłudze upadłości spółek, którzy mogą dać niezmiernie cenne rady.

 • Konflikt z wierzycielami – Jeśli spółka jest w negatywnych relacjach z jej wierzycielami, może być mądrym wyborem podjęcie kroku i zgłoszenie upadłości. Właściwy strajk, poprzedzony oceną sytuacji i korzyściami płynącymi z przyjmowania takiej decyzji zapewni skuteczny spokój przed wierzycielami.
 • Rynek – nietrafione decyzje i słabe rynkowe prognozy stanowią przesłankę, by poważnie rozważyć ogłoszenie upadłości. Jeśli spółka nie reaguje na stale zmieniające się warunki biznesowe a jej produkt nie radzi sobie w konkurencji, może to prowadzić do szybkiego zwrotu sytuacji i trudniejszych decyzji.

3. Jakie kroki są wymagane do zgłoszenia upadłości spółki?

W przypadku spółki której sytuacja finansowa jest krytyczna, jednym z rozwiązań może okazać się zgłoszenie upadłości. Jakie kroki są wymagane do złożenia takiego wniosku?

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat procedury upadłościowej dla spółek w Polsce:

 • 1. W celu zgłoszenia upadłości konieczne jest założenie postępowania sądowego. Wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego musi złożyć dłużnik lub osoby mające interes prawny w ogłoszeniu upadłości spółki.
 • 2. Wniosek musi zostać złożony w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki lub dla miejsca największej aktywności gospodarczej spółki.
 • 3. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć dokumenty dotyczące sytuacji finansowej spółki, w tym sprawozdania finansowe, bilanse oraz zobowiązania i koszty operacyjne.
 • 4. Sąd na podstawie przedłożonych dokumentów oraz analizy sytuacji finansowej spółki podejmuje decyzję o otwarciu postępowania upadłościowego lub o jego odmowie.

Pamiętaj, że zgłoszenie upadłości to proces złożony i często skomplikowany. Warto zasięgnąć wsparcia specjalisty lub doradcy, aby w pełni zrozumieć wymagane kroki i przedłożyć odpowiednie dokumenty.

4. Kto ma obowiązek zgłaszać upadłość spółki?

W przypadku, gdy spółka ma trudności finansowe i nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań, obowiązek zgłoszenia upadłości spoczywa na:

 • zarządzie spółki,
 • komplementariuszu (w przypadku spółek komandytowych),
 • osobie mającej prawo do reprezentowania spółki (np. pełnomocnik, prokurent),
 • członku zarządu spółki posiadającemu pełnomocnictwo do zarządzania majątkiem spółki.

Właściciele spółki, tzn. akcjonariusze lub wspólnicy, nie mają bezpośredniego obowiązku zgłaszania upadłości spółki. Jednakże, jako osoby odpowiedzialne za swoją firmę, powinni śledzić sytuację finansową i interweniować w przypadku, gdy spółka znajduje się w kłopotach finansowych.

W niektórych przypadkach, przedsiębiorcy decydują się na samodzielne ogłoszenie upadłości swojej spółki, zamiast czekać na decyzję wierzycieli lub sądu. W takim przypadku, upadłość może zostać ogłoszona przez samego przedsiębiorcę, posiadającego pełnomocnictwo do zarządzania majątkiem spółki.

5. Co grozi za niezgłoszenie upadłości spółki w odpowiednim czasie?

W Polsce każda spółka ma obowiązek zgłoszenia upadłości w odpowiednim czasie, czyli w momencie gdy firma popada w kłopoty finansowe. Niestety, nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i często zwlekają z decyzją o upadłości, co może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Nie zgłoszenie upadłości w wymaganym terminie może skutkować:

 • karami finansowymi,
 • odpowiedzialnością karną przedsiębiorcy i zarządu,
 • zakazem prowadzenia działalności gospodarczej,
 • utratą prawa do zajmowania stanowisk kierowniczych,
 • prawdopodobieństwem odpowiedzialności cywilnej i karnej dla członków zarządu i przedsiębiorcy oraz innych pracowników,
 • utrata reputacji na rynku.

6. Kto może zgłosić upadłość spółki?

Właściciele spółki mogą zgłosić jej upadłość w trzech przypadkach: jesli są na skraju bankructwa, jesli nie są w stanie regulować swoich zobowiązań lub jesli dochody z działalności spółki nie pozwalają na pokrycie kosztów. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane zgodnie z wymaganiami ustawy o upadłości i znajdującym się w niej procedurami.

Pracownicy spółki, wierzyciele, a także komornicy i inne osoby uprawnione do windykacji długu, także mogą złożyć wniosek o upadłość spółki. Wierzyciele powinni wiedzieć, że w przypadku upadłości spółki, ich roszczenia z reguły są zaspokajane po spłacie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń społecznych.

7. Jakie dokumenty należy przedstawić w procesie zgłaszania upadłości spółki?

Właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością muszą poznać wymagania związane z procesem upadłości w trakcie zarządzania swoim przedsiębiorstwem. Istnieją określone dokumenty, które muszą być zgłoszone w przypadku, gdy spółka ogłosi upadłość. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które są wymagane w tym procesie:

– Wniosek o ogłoszenie upadłości – jest to oficjalne zgłoszenie, które należy złożyć do sądu upadłościowego. W dokumencie powinny zostać przedstawione informacje takie jak status spółki, jej nazwa, adres, NIP, KRS, numer rachunku bankowego, a także imiona i nazwiska wspólników.

– Oświadczenie o złożeniu upadłości – dokument jest podobny do wniosku o ogłoszenie upadłości i stanowi deklarację odpowiedzialności za długi spółki. Właściciele muszą jednoznacznie wyrazić zgodę na przeprowadzenie procesu upadłości i przedstawić dokładne informacje dotyczące wierzytelności i długów.

W przypadku ogłoszenia upadłości spółki istotne jest, aby właściciele posiadali pełną dokumentację i uzgodnili szczegóły współpracy z sądem. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być złożone na czas, a sporządzenie poprawnego wniosku i oświadczenia o złożeniu upadłości może zmniejszyć ryzyko błędów i niepotrzebnych kosztów.

8. Jakie są koszty związane z zgłoszeniem upadłości spółki?

Upadłość spółki to proces, z którym związane są koszty, które muszą być poniesione przez właścicieli firmy. Nie jest to prosta decyzja, ale czasami stanowi jedyną możliwość dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze koszty związane z wniesieniem upadłości:

 • Koszty związane z postępowaniem sądowym – w celu wniesienia upadłości, spółka musi udać się do sądu. Koszty związane z tym procesem obejmują składki i opłaty sądowe oraz koszty adwokackie;
 • Koszty związane z zatrudnieniem kuratora – w przypadku złożenia wniosku o upadłość przez spółkę, sąd powołuje kuratora, który jest odpowiedzialny za sprawowanie kontroli nad majątkiem spółki. Koszty związane z jego zatrudnieniem ponosi spółka;
 • Koszty związane z likwidacją firmy – w przypadku, gdy spółka ma długi, a nie ma możliwości spłaty wierzycieli, sąd nakłada na nią obowiązek likwidacji. Oznacza to, że muszą być pokryte koszty związane z zakończeniem działalności firmy, takie, jak koszty związane z likwidacją długu, kary za niewywiązanie się ze zobowiązań, koszty likwidacji firmy;
 • Koszty związane z utrzymaniem spółki na czas postępowania upadłościowego – spółka musi pozostać otwarta na czas postępowania upadłościowego, a to oznacza, że muszą być pokryte koszty wynikłe z utrzymania działalności, takie jak koszty wynagrodzenia za personel, koszty najmu, koszty energii i wydatków administracyjnych.

Przed zgłoszeniem upadłości spółki zawsze warto przemyśleć kwestię związaną z kosztami związanymi z procesem. Właściciele przedsiębiorstwa powinni dokładnie przemyśleć za i przeciw przy podejmowaniu decyzji o wniesieniu upadłości, ponieważ koszty związane z procesem są dość wysokie, a sama procedura trwa dość długo.

9. Czy zgłoszenie upadłości spółki oznacza jej całkowite zamknięcie?

Zgłoszenie upadłości spółki – co to oznacza?

Upadłość spółki to trudny moment dla każdej firmy, który może wprowadzić wiele niepewności i pytań. Często pojawia się również pytanie, czy zgłoszenie upadłości spółki oznacza jej całkowite zamknięcie. Warto jednak pamiętać, że sytuacja spółki uzależniona jest od wielu czynników, a w niektórych przypadkach możliwe jest prowadzenie działalności zgodnie z prawem.

Należy jednak pamiętać, że jeśli upadłość spółki zostanie ogłoszona przez sąd, to oznacza to, że wierzyciele mają prawo do dochodzenia swoich roszczeń. W tym momencie spółka nie może kontynuować swojej działalności bez zgody sądu i postępuje zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez syndyka masy upadłościowej. Co więcej, upadłość oznacza, że spółka prowadzona jest jedynie w celu sprostania zobowiązaniom, a nie w celu generowania zysku.

Niezależnie od tego, czy upadłość oznacza całkowite zamknięcie spółki czy niemożność wypłaty dywidend, zawsze warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który doradzi, jakie kroki należy podjąć, aby wyjść z trudnej sytuacji bez szkody dla działań firmy.

10. Czy możliwe jest uniknięcie zgłoszenia upadłości spółki?

Posiadanie własnej spółki to marzenie wielu przedsiębiorców. Niestety, nie zawsze rzeczywistość wygląda tak jakbyśmy chcieli. W skrajnych sytuacjach może dojść do sytuacji, w której firma będzie miała problemy finansowe. W takiej sytuacji nasuwa się pytanie –

Wiele zależy od konkretnej sytuacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Można jednak wskazać kilka kroków, które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka upadku spółki. Wszystko zależy od czasu, kiedy zaczynamy działać. Im wcześniej, tym lepiej. Oto kilka wskazówek, które mogą nam pomóc:

 • Monitoruj finanse spółki na bieżąco – nie czekaj, aż sytuacja wyjdzie spod kontroli
 • Dbaj o płynność finansową – nie zatrzymuj płatności, nie narażaj się na koszty opóźnień
 • Sprawdź, czy możesz zredukować koszty – czy może zakup w innej firmie będzie dla ciebie tańszy?
 • Weź pod uwagę perspektywiczny charakter firmy – być może masz dobre pomysły na rozwój?

Podsumowując – uniknięcie upadłości spółki nie jest wcale takie trudne. Wystarczy, że będziemy działać szybko i zdecydowanie. Oczywiście, nie zawsze uda nam się uniknąć bankructwa, ale warto przez chwilę się zastanowić, czy solidne działanie nie pozwoliłoby nam na wyjście ze złej sytuacji finansowej.

11. Jakie są korzyści z zgłoszenia upadłości spółki?

Upadłość spółki może wydawać się jedynie końcem drogi, ale tak naprawdę może przynieść wiele korzyści dla zarówno spółki jak i jej wierzycieli. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych korzyści, jakie wynikają ze zgłoszenia upadłości.

 • Ochrona majątku – zgłoszenie upadłości pozwala na zabezpieczenie majątku przed dalszymi zajęciami i egzekucjami wierzycieli.
 • Rozwiązanie problemów finansowych – upadłość daje szansę na zakończenie kłopotów finansowych i rozpoczęcie od nowa z czystym kontem.
 • Sanacja spółki – w trakcie postępowania upadłościowego możliwe jest przywrócenie rentowności spółki oraz utrzymanie jej na rynku.
 • Zmniejszenie długu – po zakończeniu postępowania upadłościowego część długu może zostać umorzona lub spłacona w niższych ratach.

Podsumowując, zgłoszenie upadłości może okazać się korzystne dla spółki w trudnej sytuacji finansowej. Daje to szansę na ochronę majątku oraz na rozwiązanie kłopotów finansowych. Warto jednak pamiętać, że decyzja o upadłości powinna być bardzo dobrze przemyślana i może wymagać skorzystania z pomocy specjalistów.

12. Jakie są najczęstsze przyczyny upadłości spółki w Polsce?

 • Brak odpowiedniego planu biznesowego
 • Zadłużenie
 • Niedostateczny marketing
 • Brak przywództwa firmy
 • Niezrealistyczne cele biznesowe
 • Wysokie koszty działalności
 • Niezadowolenie klientów

Ten artykuł przedstawia najczęstsze przyczyny upadłości spółki w Polsce. Należy pamiętać, że te problemy nie występują tylko w Polsce, ale na całym świecie. Niemniej jednak, każda sytuacja jest inna i każda spółka może upaść z powodu różnych przyczyn.

Ważne jest, aby dowiedzieć się, jakie czynniki mogą mieć wpływ na upadłość Twojej spółki i jako przedsiębiorca, staraj się unikać tych błędów. Bez wątpienia, będzie to trudne zadanie, ale możliwe do osiągnięcia, o ile przyjdzie Ci podjąć właściwe decyzje biznesowe.

13. Jak długo trwa proces rozpatrywania upadłości spółki?

Przed rozpoczęciem procesu upadłości, należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego właściwego dla siedziby spółki. Wniosek ten musi zawierać wiele istotnych informacji dotyczących przedsiębiorstwa, w tym opis sytuacji majątkowej, informacje o wierzycielach oraz plany na przyszłość.

Po złożeniu wniosku, Sąd ma 3 dni na podjęcie decyzji, czy otworzyć postępowanie upadłościowe czy też odrzucić wniosek. Jeśli postępowanie zostanie otwarte, Sąd może wyznaczyć zarządcom sądowym, których zadaniem będzie zarządzanie majątkiem spółki w czasie trwania postępowania. Proces ten zazwyczaj trwa około roku, czasami może jednak przedłużyć się ze względu na wiele różnych okoliczności.

 • Pierwsze etapy procesu upadłości spółki:
  • Składanie wniosków
  • Podjęcie decyzji przez Sąd
  • Wybór zarządców sądowych
 • Główne etapy procesu upadłości:
  • Przygotowanie planu naprawczego
  • Sprzedaż majątku spółki
  • Rozwiązanie spółki

14. Czy w trakcie procesu upadłości spółki można kontynuować działalność firmy?

W trakcie procesu upadłości spółka może kontynuować działalność, ale pod pewnymi warunkami. Najważniejszą kwestią jest uzyskanie zgody sądu, który będzie prowadził sprawę upadłościową. Dlaczego to takie istotne? Kontynuowanie działalności wiąże się z kosztami, a w sytuacji upadłości spółki, są one już i tak bardzo wysokie. Właśnie dlatego, przyznajac zgode na kontynuowanie dzialalnosci, sąd ustala limity ponoszonych kosztów.

Dodatkowo, spółka musi udowodnić, że kontynuowanie działalności jest niezbędne ze względu na interes wierzycieli lub pracowników. Oczywiście, są to kwestie o bardzo subiektywnym charakterze i każda sytuacja musi być oceniana indywidualnie przez sąd. Warto jednak pamiętać, że jeśli kontynuowanie działalności jest niemożliwe, spółka powinna być szybko likwidowana, by zminimalizować straty i chronić interesy wierzycieli.

 • Rozpoczęcie dzialalnosci w trakcie proces ku upadlosci
 • Koszty ponoszone przez spolke
 • Kontynuowanie dzialalnosci a interes wierzycieli
 • Postanowienie sadu o kontynuowaniu dzialalnosci

Podsumowując, kontynuowanie działalności spółki w trakcie procesu upadłości jest możliwe, ale do uzyskania zgody na takie działanie potrzebna jest przede wszystkim akceptacja sądu. Ponadto, spółka musi udowodnić, że kontynuowanie działalności jest niezbędne dla interesu wierzycieli lub pracowników. W każdej sytuacji kluczowe są indywidualne okoliczności i warunki do podjęcia takiej decyzji muszą być dokładnie przemyślane.

15. Jakie są konsekwencje upadłości spółki dla pracowników?

Upadłość spółki to sytuacja, w której przedsiębiorstwo nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań i musi ogłosić bankructwo. Taka decyzja ma wiele konsekwencji, nie tylko dla firmy, ale również dla jej pracowników. Poniżej przedstawiam krótką listę skutków, jakie mogą wyniknąć ze zbankrutowania spółki:

 • Pracownicy staną się bezrobotnymi, ponieważ firma przestanie funkcjonować,
 • Zwolnienie z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • Nieotrzymanie wynagrodzenia za pracę,
 • Nieotrzymanie zasiłków i świadczeń na czas, ponieważ firma nie będzie mogła ich wypłacać,
 • Nieotrzymanie odpraw za czas pracy w firmie,

W przypadku upadłości spółki pracownicy są często ostatnimi osobami, którym firma zwraca uwagę. W trudnym czasie mogą oczekiwać, że pracodawca będzie świadczył wsparcie i pomoc, jednak jego sytuacja finansowa zwykle temu przeczy. Dlatego też zaleca się, aby przedsiębiorcy stosowali odpowiedzialne podejście do zarządzania firmą, tak aby uniknąć upadłości oraz negatywnych skutków wynikających z tej decyzji.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie: Kto zgłasza upadłość spółki?

Odpowiedź: W przypadku upadłości spółki, zgłoszenie musi dokonać wierzyciel spółki lub sama spółka. Jeśli wierzyciele spółki nie mają szans na odzyskanie swoich należności, to zobowiązani są zgłosić jej upadłość do sądu.

Pytanie: Jakie dokumenty są wymagane do zgłoszenia upadłości?

Odpowiedź: Zgłoszenie upadłości musi zawierać dokumentację potwierdzającą stan majątkowy i zadłużenie spółki, a także dowody na brak możliwości spłaty długów. Na szczególną uwagę zasługuje rocznik spółki, bilans oraz rachunek zysków i strat.

Pytanie: Czy istnieją jakieś instytucje, które pomagają w zgłoszeniu upadłości?

Odpowiedź: Tak, istnieją instytucje pomagające w zgłoszeniu upadłości, takie jak doradcy restrukturyzacyjni i radcowie prawni. Mogą oni udzielić wskazówek co do najlepszego sposobu przeprowadzenia procesu upadłości, jak również pomóc w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.

Pytanie: Czy upadłość spółki oznacza, że ​​wszyscy jej pracownicy zostaną zwolnieni?

Odpowiedź: Upadłość spółki niekoniecznie oznacza koniec dla wszystkich pracowników. W zależności od wielkości i charakteru spółki, może ona zostać sprzedana innemu przedsiębiorstwu lub zreorganizowana, co pozwoli na zachowanie zatrudnienia pracowników.

Pytanie: Co się dzieje z długami spółki po jej upadłości?

Odpowiedź: Wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, mają prawo do pewnej części z majątku spółki, który zostaje zlikwidowany podczas procesu upadłości. Jeśli jednak wierzytelności są większe niż wartość majątku, wierzyciele otrzymają tylko część swoich pieniędzy, a pozostałe koszty zostaną umorzone.

Podsumowując, upadłość spółki może być trudnym i stresującym procesem dla każdego przedsiębiorcy. Jednakże, jeśli działa się zgodnie z prawem, może to być także szansa na nowy początek i poprawę swojego biznesu. Ważne jest, aby znać swoje prawa i obowiązki w związku z upadłością, a także wiedzieć, kto powinien zgłosić jej fakt. W przypadku wątpliwości, zawsze warto zasięgnąć porady doświadczonych prawników lub doradców biznesowych. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego ryzyka i podejmiemy właściwe decyzje w związku z prowadzeniem swojej spółki.
Kto zgłasza upadłość spółki?

Upadłość spółki to proces, w wyniku którego jej zarząd decyduje o rozwiązaniu i likwidacji działalności. Jednakże, w niektórych przypadkach to nie zarząd jest odpowiedzialny za zgłoszenie upadłości spółki. Kto więc faktycznie zgłasza upadłość i jakie są tego powody?

Zgodnie z polskim prawem, upadłość spółki może zostać zgłoszona przez zarząd lub udziałowców spółki. Jednakże, de facto to zarząd jest odpowiedzialny za podjęcie tej decyzji. Przede wszystkim, zarząd ma obowiązek zgłosić upadłość spółki w przypadku, gdy ta nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań w sposób regularny i terminowy. Jest to tzw. stan niewypłacalności.

Stan niewypłacalności może mieć różne przyczyny. Często jest to wynik braku płynności finansowej, czyli spółka nie posiada wystarczających środków, aby regulować bieżące zobowiązania. Innymi przyczynami mogą być też nadmierne zadłużenie czy utrata istotnych kontraktów handlowych. Bez względu na przyczyny braku płynności finansowej, zarząd musi podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony interesów spółki i jej wierzycieli.

Kiedy zarząd zdecyduje o zgłoszeniu upadłości, musi to uczynić na piśmie i złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Wniosek musi być oparty na wyraźnym oszacowaniu wartości majątku spółki, jej zadłużenia oraz wynikających z tego konsekwencji dla wierzycieli. Sąd na podstawie tego wniosku będzie dalej prowadził postępowanie upadłościowe.

Warto zaznaczyć, że upadłość spółki może również zostać zgłoszona przez jej udziałowców, ale jest to opcjonalne i dotyczy sytuacji, gdy zarząd spółki nie jest w stanie podjąć odpowiednich działań w interesie spółki. Udziałowcy mają prawo zgłosić upadłość spółki, jeżeli jest to w celu ochrony jej interesów czy zabezpieczenia swoich inwestycji.

Podsumowując, upadłość spółki może być zgłoszona zarówno przez jej zarząd, jak i udziałowców, jednak to zarząd spółki zazwyczaj nosi odpowiedzialność za podjęcie takiej decyzji. Głównym powodem zgłoszenia upadłości jest brak płynności finansowej i niezdolność spółki do spłaty swoich zobowiązań. Procedura zgłoszenia upadłości wymaga złożenia pisemnego wniosku do sądu, który toczyć będzie postępowanie upadłościowe mające na celu zabezpieczenie interesów spółki i jej wierzycieli.

Kto zgłasza upadłość spółki?

Więcej o Upadłości Konsumenckiej