Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

upadłość konsumencka nowe przepisy – Upadłość konsumencka – nowe szanse dla Twojego budżetu!

upadłość konsumencka nowe przepisy – Upadłość konsumencka – nowe szanse dla Twojego budżetu!

W dzisiejszych czasach wiele osób boryka się z problemami finansowymi, które utrudniają im normalną egzystencję. Dlatego coraz częściej sięgają po rozwiązanie jakim jest upadłość konsumencka. W Polsce ten proces stał się znacznie łatwiejszy, dzięki nowym przepisom, które weszły w życie na początku 2020 roku. W niniejszym artykule omówimy nowe przepisy związane z upadłością konsumencką oraz dowiemy się jakie to przyniesie korzyści dla dłużników, którzy zdecydują się na ten krok.

Spis Treści

1. Wprowadzenie do nowych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej w Polsce

Od 1 stycznia 2021 roku w Polsce weszły w życie nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Nowe regulacje zastąpiły dotychczasowe przepisy z 2009 roku i wprowadzają wiele zmian w procesie upadłościowym dla osób fizycznych.

W ramach nowych przepisów, dłużnikom przysługuje prawo do zwolnienia z długów. Dotyczy to osób, których egzekucja komornicza nie doprowadziła do zaspokojenia wierzycieli. Dług musi być również wynikiem przyczyn niezawinionych przez dłużnika, np. utraty pracy czy poważnej choroby.

Ważną zmianą jest również powstanie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji oraz Centralnego Rejestru Upadłości. Rejestracja w tych rejestrach jest obowiązkowa dla dłużników ubiegających się o upadłość konsumencką. Rejestry są ułatwieniem dla wierzycieli, którzy po sprawdzeniu statusu dłużnika mogą w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania prawne.

2. Jakie zmiany zostały wprowadzone w ustawie o upadłości konsumenckiej?

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy w ustawie o upadłości konsumenckiej, które wprowadzają kilka ważnych zmian w sposobie funkcjonowania procesu upadłościowego.

Jedną z najważniejszych nowości jest możliwość korzystania z lokat oszczędnościowych przez osoby ogłaszające upadłość. Wcześniej było to zabronione, jednak teraz dłużnicy mogą złożyć wniosek do sądu o wydanie decyzji zezwalającej na wypłatę środków zgromadzonych na lokacie. Jednakże, muszą wskazać cel takiej wypłaty, którego nie można zmienić w trakcie procedury upadłościowej.

Drugim ważnym punktem jest możliwość uzyskania tzw. uprawnień pierwotnego wierzyciela. Oznacza to, że osoba, która przed złożeniem wniosku o upadłość była dłużnikiem wobec wierzyciela, może teraz dokonać spłaty swojego zobowiązania i uzyskać pełne prawa własności do przedmiotu, którego dotyczyło zobowiązanie. Ta zmiana pozwala na szybsze pozbycie się długów i pomaga uniknąć procesu upadłościowego.

3. Kto ma prawo do skorzystania z upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to procedura pozwalająca na rozwiązanie problemów finansowych osoby prywatnej lub przedsiębiorcy, których nie jest możliwe wyjście w sposób tradycyjny. Kto może zatem ubiegać się o upadłość konsumencką?

1. Osoby fizyczneupadłość konsumencka służy głównie dla osób prywatnych, które nie są w stanie spłacać swoich długów. Osoby posiadające indywidualną działalność gospodarczą, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich wierzycieli, również mogą skorzystać z tej formy pomocy.

2. Kwota długu – Kolejnym warunkiem skorzystania z upadłości konsumenckiej jest odpowiednia kwota zadłużenia. Nie może ona wynosić mniej niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia, co w 2020 roku stanowi kwotę 36 900 zł.

3. Stan zdrowia – Ustawa o prawie upadłościowym i naprawczym, wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką nie była w stanie spłacić swojego długu w przyszłości w związku z ciężką chorobą, niepełnosprawnością lub wiekiem emerytalnym.

4. Jakie są korzyści dla konsumentów, którzy skorzystają z upadłości konsumenckiej?

Korzyści dla konsumentów, którzy skorzystają z upadłości konsumenckiej

Zmniejszenie zadłużenia

Jednym z największych korzyści dla konsumentów decydujących się na upadłość konsumencką jest możliwość zmniejszenia swojego zadłużenia. Dzięki przedsięwziętej przez konsumenta procedurze, długi wobec wierzycieli zostaną znacznie zredukowane. Choć nie wszystkie zadłużenia są objęte upadłością, część z nich może zostać umorzona lub zostanie rozłożona na raty, co pozwoli na stopniowe ich spłacanie.

Chronienie przed wierzycielami

Upadłość konsumencka daje konsumentom poczucie bezpieczeństwa. Kiedy konsument zdecyduje się na taki krok, automatycznie zostaje chroniony przed wierzycielami, którzy już nie będą mogli egzekwować swoich roszczeń na drodze prawnej. Zawieszenie egzekucji komorniczej, zajęć wynagrodzeń czy rachunków bankowych, pozwoli na małą naturalną poprawę sytuacji finansowej, co wpłynie na poprawę jakości życia.

Uporządkowanie sytuacji

Upadłość konsumencka to również szansa na uporządkowanie sytuacji finansowej. Całościowe rozwiązanie problemów zadłużenia pozwala skoncentrować się na nowym etapie życia. Po procedurze upadłości konsument może zacząć myśleć o planowaniu budżetu i o oszczędzaniu pieniędzy na niezbędne wydatki.

5. Jak przebiega proces upadłościowy dla konsumentów?

Proces upadłościowy dla konsumentów składa się z kilku etapów, które należy przejść według ściśle określonych reguł. W Polsce, konsument może złożyć wniosek o upadłość konsumencką w sytuacji, gdy nie jest już w stanie spłacić swoich zobowiązań. Poniżej przedstawiamy szczegóły tego procesu.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do sądu. Konsument powinien wypełnić formularz zawierający informacje o swoich dochodach, zobowiązaniach oraz posiadanych majątkach. Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania konsumenta.

Po złożeniu wniosku, sąd ogłasza tzw. postępowanie upadłościowe, które składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest wyznaczenie kuratora, którego zadaniem jest pomóc konsumentowi w uporządkowaniu jego finansów. Kolejnym etapem jest ustalenie planu spłat, który określa wysokość miesięcznych rat, jakie konsument będzie musiał płacić przez kilka lat (zwykle 3-5 lat), aby spłacić swoje zobowiązania.

 • Ważne informacje:
 • Konsument nie może posiadać ponadprzeciętnego majątku (np. posiadania pojazdu zarejestrowanego na niego)
 • Po okresie kilku lat trwania postępowania upadłościowego, konsument może odzyskać swoją zdolność kredytową (ale nie wcześniej niż po 5 latach)
 • W postępowaniu upadłościowym dla konsumentów ważna jest współpraca z kuratorem, któremu konsument musi dostarczać wymagane dokumenty oraz odpowiednio spłacać swoje zadłużenie.

6. Czy firma windykacyjna może blokować proces upadłościowy?

Firma windykacyjna a proces upadłościowy – co warto wiedzieć?

Proces upadłościowy to specyficzne postępowanie, które ma na celu zabezpieczenie wierzycieli i zaspokojenie ich roszczeń. Jeśli firma znajdzie się w sytuacji, w której nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, może zostać ogłoszona upadłość. Wtedy to sąd powołuje syndyka, który prowadzi proces upadłościowy.

Czy firma windykacyjna ma wpływ na proces upadłościowy? Może ona wystąpić jako jedna z wierzycieli i złożyć wniosek o upadłość dłużnika. Jednak w czasie trwania postępowania, firma windykacyjna nie może blokować procesu upadłościowego. To właśnie syndyk ma nadzór nad całą procedurą i decyduje o przebiegu postępowania. Wierzyciele mają również ograniczone możliwości wpływania na proces. Rezygnacja z postępowania jest możliwa jedynie po spełnieniu określonych warunków i zdobyciu zgody sądu.

Podsumowując – firma windykacyjna nie ma wpływu na proces upadłościowy w trakcie jego trwania, ale może wystąpić jako wierzyciel w procedurze rozpoczynającej postępowanie. Wszystkie decyzje dotyczące postępowania podejmuje sąd i syndyk, którzy mają na celu jak najlepsze zabezpieczenie interesów wierzycieli.

7. Jakie warunki musi spełnić konsument, aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to jedna z form pomocy dla osób, które nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. Jest to skomplikowane i wymagające procedur, które muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawa. Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, konsument musi spełnić określone warunki. Poniżej podajemy najważniejsze z nich.

1. Liczba wierzycieli

Konsument, który chce złożyć wniosek o upadłość konsumencką, musi posiadać co najmniej dwóch wierzycieli. Nie ma znaczenia, jakie są to osoby lub instytucje. Ważne, żeby był więcej niż jeden. W przeciwnym razie, konsument nie może ubiegać się o upadłość konsumencką.

2. Stałe miejsce zamieszkania w Polsce

Konsument, który chce złożyć wniosek o upadłość konsumencką, musi mieć stałe miejsce zamieszkania w Polsce. Oznacza to, że musi być rezydentem kraju i nie może np. tylko pracować w Polsce, a mieszkać za granicą. Dzięki temu, osoby, które przeprowadzają się do Polski, również mogą skorzystać z tej formy pomocy.

3. Brak możliwości spłaty długów

Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć tylko wtedy, gdy nie ma innej możliwości spłaty długów. Oznacza to, że konsument musi wykazać, że próbował uregulować swoje zobowiązania, ale bezskutecznie. Może to wynikać z różnych przyczyn, np. braku pracy, utraty źródła utrzymania lub choroby. Ważne, aby przed złożeniem wniosku, podjąć próby uregulowania swojego zadłużenia.

8. Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o upadłość konsumencką?

Wnioskując o upadłość konsumencką, należy złożyć odpowiednie dokumenty. Oto lista tych dokumentów, które muszą być dołączone do wniosku:

 • Formularz wniosku – dokument ten możemy pobrać ze strony internetowej Sądu, który rozpatruje wniosek o upadłość konsumencką.
 • Sprawozdanie z sytuacji majątkowej i finansowej – dokument ten musi być wykonywany przez specjalnego doradcę, który jest wybierany przez dłużnika.
 • Wykaz wierzytelności – należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności.

Ponadto, warto dodać, że wnioski o upadłość konsumencką składa się tylko osoby fizyczne, a nie podmioty prawne. Wnioskujący musi także przedstawić dokumenty potwierdzające jego tożsamość, co oznacza, że należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, który został zaakceptowany przez Sąd.

Warto dokładnie przeczytać przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej, aby wiedzieć, jakie dokumenty są potrzebne. Pamiętajmy również, że przed złożeniem wniosku warto skonsultować się z doradcą finansowym lub adwokatem. W ten sposób będziemy mieli pewność, że wszystkie dokumenty są poprawnie wypełnione i wręczone, a wniosek zostanie rozpatrzony w najkrótszym możliwym czasie.

9. Czy debiety w banku są doliczane do spłaty zobowiązań w ramach upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to proces sądowy, który pomaga dłużnikom w trudnej sytuacji finansowej. W ramach upadłości konsumenckiej, dłużnik zdolny do spłaty swoich zobowiązań kredytowych jest zobowiązany do spłacenia długu. Jednak co dzieje się z długami bankowymi, takimi jak debety?

W przypadku debetów, należy zwrócić uwagę na czas publikacji upadłości. Jeśli dłużnik złoży wniosek o upadłość konsumencką przed opłacaniem debetu, to nie będzie miał on wpływu na upadłość konsumencką. Jednocześnie, jeśli dłużnik złożył wniosek o upadłość konsumencką po opłaceniu debetu, to dług ten będzie uwzględniony w sumie do spłacenia w ramach upadłości konsumenckiej.

Obejmując debety w ramach upadłości konsumenckiej, należy wziąć pod uwagę, że debety są automatycznie anulowane podczas ogłaszania upadłości przez dłużnika. Jednak, jeśli debet był wynikiem nieuczciwego postępowania dłużnika, bank może złożyć w sądzie wniosek o uchylenie upadłości konsumenckiej. W takim przypadku, dług z debetu będzie musiał zostać uregulowany przez dłużnika.

10. Czy upadłość konsumencka pozwala na uwolnienie się od zobowiązań wynikających z umowy najmu mieszkania?

Prawo upadłościowe w Polsce daje możliwość uniknięcia spłaty niejednego rodzaju zobowiązań. Nie ma jednakże jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy upadłość konsumencka pozwala na uwolnienie się od zobowiązań wynikających z umowy najmu mieszkania. Warto zatem bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu.

Na czym polega najem mieszkań? Najem to rodzaj umowy, w której wynajmujący oddaje do dyspozycji lokatorowi swoją nieruchomość. W zamian za to, lokator zobowiązany jest do zapłaty wynajmu – czyli określonej kwoty co miesiąc za korzystanie z mieszkania. Istnieją w Polsce specjalne regulacje dotyczące najmu mieszkań, które mają na celu zabezpieczenie praw lokatorów w przypadku braku lub nieprawidłowości ze strony wynajmującego. Właśnie z powodu takiej ochrony praw lokatorów w przypadku upadłości konsumenckiej można mieć pewne dylematy i wątpliwości.

Zgodnie z polskim prawem, jeśli najem mieszkań nie zostanie ujęty w masy upadłości dłużnika, to wtedy wynajmujący nie będzie miał prawa do odbierania czynszu od najemcy. Warto jednakże pamiętać, że zobowiązania wynikające z umowy najmu mieszkania nie będą objęte procedurami upadłościowymi. Oznacza to, że w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoby wynajmującej mieszkanie, najemca nadal będzie zobowiązany do regularnej spłaty czynszu. Przy upadłości konsumenckiej, która została ogłoszona przez najemcę, sytuacja wygląda inaczej.

 • Upadłość konsumencka pozwala na umorzenie zobowiązań z tytułu czynszu za mieszkanie zawarto przed ogłoszeniem upadłości, tylko na okres, w którym najemca była w niezdolna do opłacenia czynszu.
 • Jest to jednak jedynie możliwe, gdy okoliczności, które doprowadziły do ogłoszenia upadłości, nie wynikły z winy najemcy.
 • Legalna procedura upadłości konsumenckiej pozwala również na umorzenie zobowiązań z tytułu konsumpcyjnych, masowej sprzedaży i kredytów konsumenckich.

11. Jakie straty ponosi wierzyciel, gdy konsument korzysta z upadłości konsumenckiej?

HTML:

Upadłość konsumencka jest jedną z form ochrony konsumentów przed swoimi wierzycielami. Z punktu widzenia kredytodawców, ta forma ochrony może okazać się bardzo kosztowna. Poniżej przedstawiamy 3 straty, jakie ponosi wierzyciel, gdy konsument korzysta z upadłości konsumenckiej.

Straty wierzyciela w przypadku upadłości konsumenckiej

1. Brak możliwości odzyskania całej kwoty długu

Wierzytelność w przypadku upadłości konsumenckiej może zostać umorzona w całości lub w części. Oznacza to, że wierzyciel nie odzyska całej kwoty, a jego roszczenia zostaną ograniczone do kwoty określonej w postanowieniach postępowania upadłościowego.

2. Utracone dochody z tytułu niespłaconych długów

W przypadku upadłości konsumenckiej, wierzyciele przestają pobierać odsetki oraz raty od dłużnika, co skutkuje utratą dochodów. Ponadto, postępowanie upadłościowe trwa wiele miesięcy, co oznacza, że wierzyciel nie może skorzystać z pieniędzy, które należały się mu z tytułu niespłaconych długów.

3. Koszty związane z postępowaniem upadłościowym

Postępowanie upadłościowe wiąże się z kosztami związanymi z zatrudnieniem kancelarii prawnej, przedstawiciela wierzycieli czy specjalisty ds. upadłości konsumenckiej. Wierzyciel musi ponieść te koszty, niezależnie od tego, czy odzyska swoje należności czy nie.

12. Czy wierzyciel może otrzymać część swojego długu po rozwiązaniu upadłości konsumenckiej?

W przypadku upadłości konsumenckiej zasadniczo wierzycielowi nie przysługuje prawo do odzyskania części swojego długu. Jednakże istnieją pewne wyjątki, które należy brać pod uwagę.

Jeśli wierzyciel posiada zabezpieczenie w postaci zastawu lub hipoteki na nieruchomości, może on w ramach postępowania upadłościowego uzyskać zwrot wartości z tym związany. W takim przypadku, wierzyciel ma pierwszeństwo przed osobami, które nie posiadają podobnego zabezpieczenia.

Po rozwiązaniu upadłości konsumenckiej zwykle nie pozostaje nic z długu do spłaty. Jednakże, w sytuacjach wyjątkowych, takich jak np. odkrycie późniejszego dochodu, który mógłby zostać wykorzystany do spłaty długu, wierzyciel mógłby zgłosić swoje roszczenie. W takiej sytuacji, warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże nam ocenić szansę na odzyskanie części długu.

13. Jakie sankcje grożą konsumentowi, który ukrył przed sądem swoje długi?

Przy ukrywaniu długów przed sądem, konsument musi liczyć się z licznymi sankcjami. Oto niektóre z nich:

 • Postępowanie sądowe
 • Naliczenie kosztów procedury
 • Egzekucja komornicza
 • Utrata zdolności kredytowej na długi czas

Wybrane postępowania sądowe obejmują przede wszystkim konkursy i wykluczenia wobec konsumenta. Konsument, który uniemożliwia wierzycielom dochodzenie swoich praw poprzez ukrywanie swojego zadłużenia, naraża się na odmowę zaciągania kolejnych pożyczek czy kredytów.

Naliczenie kosztów procedury jest kolejną sankcją, której musi się obawiać konsument ukrywający swoje długi przed sądem. Koszty te wynikają m.in. z konieczności zastosowania egzekucji komorniczej, co może skutkować znacznym obciążeniem budżetu konsumenta.

14. Jakie są koszty związane z przeprowadzeniem postępowania upadłościowego?

Przeprowadzenie postępowania upadłościowego może wiązać się z różnymi kosztami. Najważniejsze z nich to:

 • Koszty sądowe: Począwszy od wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego, do samego jego zakończenia, firma będzie musiała pokryć opłaty sądowe. Koszt ten zależy od wartości majątku dłużnika oraz wymiaru postępowania.
 • Koszty związane z administracją postępowania: W toku postępowania upadłościowego nierzadko pojawiają się dodatkowe koszty, takie jak np. wydatki związane z ekspertyzami, wynagrodzenia dla biegłych, czy nawet koszty związane z utrzymaniem samego postępowania.
 • Koszty związane z zabezpieczeniem wierzycieli: Wierzyciele upadłej firmy mogą zgłaszać swoje roszczenia w postępowaniu upadłościowym. Aby ich roszczenia zostały zabezpieczone, mogą być potrzebne dodatkowe wydatki, takie jak np. koszty związane z kancelarią prawną reprezentującą wierzyciela.

Ponadto, warto zwrócić uwagę, że końcowy koszt postępowania upadłościowego może być uzależniony od faktycznego wyniku postępowania. Jeżeli bowiem postępowanie zostanie umorzone, a przedsiębiorca zostanie upadłościowy zlikwidowany, koszty będą mniejsze niż w przypadku, gdy postępowanie zakończy się zatwierdzeniem układu. Warto więc wybrać rzetelnego syndyka oraz prawnika specjalizującego się w postępowaniach upadłościowych, aby koszty postępowania były jak najniższe.

Podsumowując, koszty związane z przeprowadzeniem postępowania upadłościowego zależą od wielu czynników. Firmy powinny się liczyć z kosztami sądowymi, kosztami administracyjnymi postępowania, kosztami zabezpieczenia wierzycieli, a także z kosztami związanymi z wynikiem samego postępowania. Warto zwrócić uwagę, że dobry syndyk, w połączeniu z doświadczonym prawnikiem, może pomóc zmniejszyć koszty postępowania.

15. Podsumowanie: Czy warto korzystać z upadłości konsumenckiej w Polsce?

Podsumowując, upadłość konsumencka jest dla niektórych osób korzystnym rozwiązaniem, ale nie dla wszystkich. Niemniej jednak, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów, które pomogą podjąć decyzję, czy warto skorzystać z upadłości konsumenckiej w Polsce czy nie.

 • Upadłość konsumencka pomaga osobom zadłużonym w uzyskaniu świeżego startu.
 • Przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową.
 • Jeśli zdecydujesz się na upadłość konsumencką, zwróć uwagę na koszty, jakie wiążą się z tym procesem i z pewnością skonsultuj swoją sytuację z profesjonalistą.

Wniosek jest następujący: zależy to od sytuacji indywidualnej osoby. Podjęcie decyzji o upadłości konsumenckiej zwykle nie jest łatwe i powinno być dokładnie przemyślane.

Pytania i Odpowiedzi

Q: Co to jest upadłość konsumencka?
A: Upadłość konsumencka to procedura przeznaczona dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie regulować swoich długów. W ramach upadłości konsumenckiej, dłużnik uzyskuje możliwość spłacenia części swojego zadłużenia lub całkowitej jego umorzenia.

Q: Czy w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej?
A: Tak, w Polsce od 1 stycznia 2020 roku obowiązują zmiany w ustawie o upadłości konsumenckiej, które mają na celu ułatwienie procesu upadłościowego dla dłużników oraz zmniejszenie kosztów całej procedury.

Q: Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy?
A: Nowe przepisy dają dłużnikom większą ochronę i ułatwiają im dostęp do procesu upadłościowego. Najważniejsze zmiany to m.in. skrócenie czasu trwania postępowania z 3 do 2 lat, możliwość umorzenia długu nawet w przypadku braku środków na pokrycie wydatków postępowania oraz unieważnienie umowy kredytowej, jeśli jej warunki były niekorzystne dla dłużnika.

Q: Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?
A: Upadłość konsumencka jest przeznaczona dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są właścicielami nieruchomości. Osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką musi mieć problemy z regulowaniem swojego zadłużenia i udowodnić, że nie jest w stanie ich spłacić w normalny sposób.

Q: Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o upadłość konsumencką?
A: Do złożenia wniosku o upadłość konsumencką potrzebne są m.in.: oświadczenie o stanie majątkowym, lista wierzycieli, dokumenty potwierdzające źródła dochodu, umowy kredytowe i inne dokumenty dotyczące zadłużenia.

Q: Czy upadłość konsumencka jest jedynym sposobem na rozwiązanie problemów finansowych?
A: Nie, upadłość konsumencka to jedna z możliwych dróg dla osób mających problemy z regulowaniem długów. Istnieją także inne rozwiązania, takie jak restrukturyzacja zadłużenia, negocjacje z wierzycielami czy poradnictwo finansowe. Przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej warto zasięgnąć porady specjalisty.

Podsumowując, upadłość konsumencka to skuteczna forma pomocy dla osób, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Nowe przepisy systematycznie ulepszają możliwości korzystania z tej instytucji i eliminują przeszkody, które wcześniej mogły skutecznie zniechęcać osoby w potrzebie z jej skorzystania. Dzięki temu, proces upadłości konsumenckiej staje się coraz prostszy, szybszy i bardziej dostępny dla każdego z nas. Pamiętajmy jednak, że jest to poważna decyzja i powinniśmy dokładnie przemyśleć każdy krok, przed podjęciem ostatecznej decyzji. Warto też zwrócić się o pomoc do specjalisty w tej dziedzinie, których swoją wiedzą i doświadczeniem, pomoże nam przejść przez ten proces w sposób bezbolesny i korzystny dla naszych finansów.

upadłość konsumencka nowe przepisy – Upadłość konsumencka – nowe szanse dla Twojego budżetu!

Więcej o Upadłości Konsumenckiej